,,გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება N 228
2005 წლის 7 აპრილი ქ. თბილისი

,,გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-3 მუხლის პირველი ნაწილის, 73-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და საქართველოს საბაჟო კოდექსის 203-ე მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე, ვბრძანებ: (22.10.2008 N 800)
1. დამტკიცდეს ,,გადამხდელთა პირადი აღრი-ცხვის ბა-რა-თე-ბის წარმოების წესის შესახებ” ინსტრუქცია” თანდართულ დანართებთან ერთად.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 ვ. ჩეჩელაშვილი

ინსტრუქცია
,,გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესის შესახებ”

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. წარმოდგენილი ინსტრუქცია შემუშავებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-3 მუხლის პირველი ნაწილის, 73-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და საქართველოს საბაჟო კოდექსის 203-ე მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად და განსაზღვრავს გადასახადის გადამხდდის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის (მათ შორის ვალდებული პირი, რომელსაც ეკისრება საბაჟო ვალდებულების შესრულება) გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებში საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებების კუთხით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების აღრიცხვისა და ასახვის წესებს. (22.10.2008 N 800)
2. გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათი (შემდგომში გპაბ) არის საგადასახადო/საბაჟო ორგანოს პირველადი აღრიცხვის საბუთი, რომელშიც აისახება გადამხდელების/საგადასახადო აგენტების ან სხვა ვალდებული პირების (მათ შორის ვალდებული პირი, რომელსაც ეკისრება საბაჟო ვალდებულების შესრულება) მიერ დეკლარირებული და გადახდილი თანხები, აგრეთვე საგადასახადო და სხვა უფლებამოსილი ორგანოების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახდელად დარიცხული ან შემცირებული თანხები, ზედმეტად გადახდილი, უკან დაბრუნებული ან სხვა გადასახადების გადახდის ანგარიშებში გადატანილი თანხები, ვადაგადაცილებული დავალიანებები, საგადასახადო სანქციები, ჯარიმები და საურავები, ასევე ნულოვანი განაკვეთით დასაბეგრი ოპერაციები, აგრეთვე საბაჟო დეკლარირების განხორციელების დროს გადახდილი საბაჟო გადასახდელების თანხები, ვადაგადაცილებული საბაჟო დავალიანებები, საბაჟო სანქციის თანხები. (22.10.2008 N 800)
21. გპაბ-ის წარმოებას საგადასახადო კუთხით ახორციელებს საგადასახადო ორგანოები, ხოლო საბაჟო კუთხით _ საბაჟო ორგანოები. (22.10.2008 N 800)
3. ბიუჯეტის შემოსულობების აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობების კლასიფიკაციის თანახმად.
4. საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირი საგადასახადო ორგანოს ხელმძღვანელის მიერ მისთვის მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში პასუხს აგებენ აღრიცხვის წარმოებისა და ანგარიშგების შედგენის სისწორეზე, აგრეთვე ზედმეტად გადახდილი ან შეცდომით ჩარიცხული თანხების ბიუჯეტიდან დაბრუნების ან გადასახადის ერთი სახიდან მეორეში გადატანის სისწორეზე და აღრიცხვის დოკუმენტების დაცულობაზე.
5. გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათის წარ-მოებასთან დაკავშირებით საგადასახადო ინსპექციის უფრო-სის/მისი მოადგილის ინდივიდუალურსამართლებრივი აქტით ხდება ფუნქციების განაწილება გადამხდელთა მომ-სახურების სამმართველოს მუშაკებზე.
6. საგადასახადო ინსპექციის უფროსი/მისი მოადგილე პასუხისმგებელია საგადასახადო შემოსავლების აღრიცხვის მდგომარეობასა და ამ მხრივ მუშაობის სწორად წარმარ-თვაზე.
7. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალურ სერვერზე ხდება გადასახადის გადამხდელთა შესახებ არსებული საგადასახადო მონაცემთა ბაზის დაარქივება. (16.06.2009 N 382)
8. გპაბ-ის კომპიუტერიზებული დამუშავების დროს პროგრამულად უზრუნველყოფილია მონაცემთა ბაზასთან დაშვების უფლების მქონე მომხმარებელთა  განსაზღვრა, მათი შემოწმება და იდენტიფიცირება სისტემაში ყოველი შესვლის დროს, რასაც არეგულირებს „საგადასახადო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის შენახვის რეჟიმის და დაშვების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  2005 წლის 4 მაისის N301 ბრძანება. შემოსავლების სამსახურის უფროსის ან მისი მოადგილის სათანადო ნებართვის გარეშე გასული თარიღით მონაცემთა ბაზაში ყოველგვარი ცვლილებისა და ჩანაწერის გაკეთება დაუშვებელია. (15.06.2007 N652)
9. გპაბ-ი შეიცავს გადასახადის გადამხდელთა, საგადასახადო აგენტთა, სხვა ვალდებულ პირთა შესახებ საიდუმლო მონაცემებს. საგადასახადო ორგანოები, მათი თანამდებობის პირები, მოწვეული სპეციალისტები ან/და ექსპერტები ვალდებულნი არიან დაიცვან სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გადამხდელთა შესახებ მიღებული ინფორმაციის საიდუმლოება და იმოქმედონ კანონით განსაზღვრული წესით». (15.06.2007 N652)
10. კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად, გპაბ-ის ამონაბეჭდები  მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე შეიძლება მიწოდებულ იქნას სამართალდამცავი ორგანოებისათვის იმ პირთა შესახებ, რომელთა მიმართაც მიმდინარეობს დევნა საგადასახადო სამართალდარღვევათა ჩადენისათვის. აგრეთვე სასამართლოებისათვის - გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულებების ან პასუხისმგებლობის განსაზღვრის მიზნით სასამართლოს წარმოებაში არსებულ საქმესთან დაკავშირებით, სხვა სახელმწიფოების საგადასახადო ორგანოებს - საერთაშორისო ხელშეკრულებათა შესაბამისად, სასამართლო აღმასრულებლებს - საგადასახადო დავასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში. გპაბ-ის ამონაბეჭდების  მიწოდება ნებადართულია ზემდგომი საგადასახადო ორგანოების თანამშრომლებზე,  საგადასახადო ინსპექციის საქმიანობის შემოწმების პერიოდში,  ასევე იმ საგადასახადო ინსპექტორებზე, რომლებიც ახორციელებენ გასვლით და კამერალურ საგადასახადო შემოწმებებს. ამონაბეჭდი ხელმოწერილ უნდა იქნას საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს უფროსისა და ამ საქმით დაკავებული ინსპექტორის მიერ.  (28.09.2006 N 1192)
11. პირს, რომელმაც მიიღო ამ ინსტრუქციის პირველი მუხლის მე-10 პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაცია, უფლება არა აქვს გაახმაუროს ამ ინფორმაციის საიდუმ-ლოება და ვალდებულია მისი ამსახველი დოკუმენტები დაუბრუნოს საგადასახადო ორგანოს, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ინფორმაცია მიღებულია საგადასახადო კოდექ-სის 122-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად.
12. საგადასახადო საიდუმლოების მქონე ინფორმაციის შემ-ცველი დოკუმენტების დაკარგვა ან ასეთი ინფორმაციის გახმაურება იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
121. გადასახადის გადამხდელის შესახებ საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს სხვა პირს, თუ ამის შესახებ არსებობს გადასახადის გადამხდელის დამოწმებული წერილობითი ნებართვა. (28.09.2006 N 1192)
122. გადასახადების აღრიცხვის დოკუმენტაცია, საქმის ნომენკლატურიდან გამომდინარე, ჯგუფდება შემდეგი სახეების მიხედვით: (28.09.2006 N 1192)
ა) გადასახადის გადამხდელის ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შედარების აქტი და ამონაწერები გპაბ-იდან;
ბ) საგადამხდელო დოკუმენტები, მიღებული სახელმწიფო ხაზინიდან, ბანკებიდან და საბანკო ოპერაციების განმახორციელებელი ცალკეული ორგანიზაციებიდან;
გ) ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილი საგადასახადო შემოსავლის თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
დ) ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილი საგადასახადო შემოსავლის თანხის გადამხდელისათვის უკან დაბრუნების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
ე) გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) ადგილის შეცვლის შემთხვევაში გპაბ-ის გადაცემის ან მისი მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
ვ) საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების ვადის შეცვლის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
ზ) საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
თ) გაკოტრების ან რეაბილიტაციის რეჟიმში მყოფი გადასახადის გადამხდელის ვადაგადაცილებული დავალიანებების ამსახველი დოკუმენტები;
ი) ფიზიკური პირების მიერ საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების შეწყვეტის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
კ) იურიდიული პირების მიერ საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების შეწყვეტის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
ლ) ლიკვიდირებული იურიდიული პირების მიერ საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების შესახებ დამადასტურებელი დოკუმენტები;
მ) რეორგანიზებული იურიდიული პირების მიერ საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების შესახებ დამადასტურებელი დოკუმენტები;
ნ) სხვა დოკუმენტები.  (28.09.2006 N 1192)
13. ცნობები გადასახადის გადამხდელის შესახებ მისი საგა-დასახადო აღრიცხვაზე აყვანის მომენტიდან ითვლება საგადასახადო საიდუმლოებად, თუ საგადასახადო კოდექსის და ამ ინსტრუქციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებუ-ლი.
14. საგადასახადო ორგანოები ვალდებული არიან აწარ-მოონ შემოსავლების, ზედმეტად ან შეცდომით ჩარიც-ხული თანხების, გადასახადის ერთი სახიდან მეორეში გადატანისა და დაბრუნების რეესტრები, დამხმარე წიგნები და ჟურნალები, რომლებშიც ხდება საგადასახადო ორ-განოებში წარდგენილი დოკუმენტების სრული აღწერა და დასტურდება გპაბ-ის წარმოების წესის უტყუარობა.
15. მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების აღრიცხვის წიგ-ნები უნდა იყოს დანომრილი, ზონარგაყრილი, ხელ-მოწერილი საგადასახადო ორგანოს ხელმძღვანელი პირის მიერ და დამოწმებული ბეჭდით.

მუხლი 2. გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების გახსნის წესი
1.  ამოღებულია (28.09.2006 N 1192)
2. გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის მიერ საგადასახადო ვალდებუ-ლების შესრულების აღრიცხვის წარმოების მიზნით საგადასახადო ორგანოებში იხსნება გპაბ (დანართი 1).
3 გპაბ-ის გახსნის საფუძველს წარმოადგენს პირის საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) მონაცემები. გპაბ იხსნება პირისათვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებისთანავე. (31.12.2008 N 976)
4. ახლადშექმნილ, რეორგანიზებულ საწარმოს შემადგენლობიდან ერთი ან რამდენიმე საწარმოს გამოყოფის დროს, ახლადაღრიცხულ (რეგისტრირებულ) გადამხდელთათვის გპაბ-ების გახსნა ხორციელდება მხოლოდ  საგადასახადო ინსპექციაში მათი აღრიცხვაზე (რეგისტრაციაზე) აყვანისა და მათთვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების შემდეგ. (28.09.2006 N 1192)
5. გპაბ იხსნება გადასახადის გადამხდელ ყველა პირისათვის მათი აღრიცხვაზე (რეგისტრაციაზე) აყვანისთანავე.  გპაბ ასევე იხსნება რეზიდენტ და არარეზიდენტ პირებზე, რომლებიც საქართველოში საქმიანობენ მუდმივი დაწესებულებების მეშვეობით და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად ითვლებიან  გადასახადის გადამხდელებად. კერძოდ: (28.09.2006 N 1192)
ა) იურიდიული პირის ადგილსამყოფელის ან საქმიანობის განხორციელების ადგილის მიხედვით;
ბ) რეზიდენტი ბანკის ადგილსამყოფელის მიხედვით;
გ) რეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის, მათ შორის ინდივიდუალური საწარმოსათვის, საცხოვრებელი ან საქმიანობის განხორციელების ადგილის მიხედვით;
დ) არარეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის კი - ჩამოსვლის ადგილის მიხედვით.
6. ყველა გადამხდელთათვის გპაბ იხსნება ყოველი საგადასახადო წლის დასაწყისში. (28.09.2006 N 1192)
7. გპაბ იხსნება არსებული გადასახადების მიხედვით. გადასახადის მიზნებისათვის აქციზის გადასახადში იხსნება ორი ბარათი. აქციზური მარკების შესაძენად გადახდილი თანხები აისახება “აქციზური მარკები”–ს ბარათზე და ყოველთვიური დეკლარაციით გაცხადებული გადასახადის, არამარკირებულ და გახარჯულ მარკირებულ საქონელზე გადახდილი აქციზის თანხების აღრიცხვისათვის გამოიყენება “აქციზი”–ს ბარათი. საგადასახადო ჯარიმებისათვის, გარდა ჯარიმისა, რომელიც გამოანგარიშებულია კონკრეტული გადასახადის თანხის მიმართ (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 131-ე მუხლი) წარმოებს საგადასახადო ჯარიმების ერთიანი ბარათი. გპაბ–ი იხსნება უკუდაბეგვრის წესით დღგ–ის აღრიცხვისათვის, ხოლო გრანტით შეძენილ საქონელზე გადახდილი დღგ–ის აღრიცხვა ხდება დღგ–ის გპაბ–ზე შესაბამისი ოპერაციების გამოყენებით. იქმნება აგრეთვე ერთიანი ბარათი გაუქმებული გადასახადებისათვის, სადაც აღირიცხება ნაშთები, რომლებიც გადმოიტანება გპაბ–დან გადასახდის გაუქმების შემთხვევაში. ასევე იხსნება მოსაკრებლის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათი, რომლის ადმინისტრირება ევალება საგადასახადო ორგანოს. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია გაიხსნას გადასახადის დროებითი ბარათები საბოლოო ნაშთის დადგენამდე. გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათი ერთიანია. გადასახადების სხვადასხვა სახეების მიხედვით გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების გახსნა ხდება პროგრამულად. (27.06.2008 N566)
8. საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეების მიხედვით საგადასახადო შემოსავლების აღრიცხვის სრულყოფის მიზნით საგადასახადო ორგანოები გპაბ-ის პროგრამაში ხსნიან ბარათებს ჯარიმებისათვის, რომელიც მოიცავს ყველა სახის ჯარიმებს: (16.06.2009 N 382)
ა)  გპაბ-ის ჯარიმების ბარათი მოიცავს:
ა.ა) ჯარიმას – საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესის დარღვევისათვის;
ა.ბ) ჯარიმას – საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის;
ა.გ) ჯარიმას – ყადაღადადებული ქონების მფლობელობის, სარგებლობის ან/და განკარგვის წესის დარღვევისათვის;
ა.დ) ჯარიმას – საგადასახადო ორგანოსათვის ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის;
ა.ე) ჯარიმას – გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალებისა და გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის საგადასახადო დავალების შესრულების ვადის დარღვევისათვის.
ა.ვ) ჯარიმას – ბანკების მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის ანგარიშის გახსნის წესის დარღვევისათვის და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე ოპერაციების შეჩერების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობისათვის;
ა.ზ) ჯარიმას – დოკუმენტების გარეშე საქონლის ტრანსპორტირებისა და აღურიცხველობისათვის;
ა.თ) ჯარიმას _ საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან ფინანსური ოპერაციების განხორციელების ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლის ნებადართული ნორმის გადამეტებისათვის;
ა.ი) ჯარიმას _ ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ საფონდო ბირჟისათვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებისათვის;
ა.კ) სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმებს;
ა.ლ) ყველა ძველად არსებული ჯარიმების გპაბ–ის ნაშთებს;  
ბ) მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევისათვის, იხსნება გპაბ-ის ჯარიმებისაგან დამოუკიდებლად ცალკე ბარათი;
გ) გპაბ–ის პროგრამაში იხსნება ბარათი ადმინიტრაციული ჯარიმებისისათვის, სადაც თავმოყრილია 2005 წლამდე არსებული ადმინისტრაციული ჯარიმები და 2005 წლის შემდეგ ადმინიტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ჯარიმები.
9. გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათზე ჯარიმის დარიცხვის საფუძველს წარმოადგენს შესაბამისი სამართალდარღვევის ოქმის საფუძველზე საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. საგადასახადო კოდექსის 126–ე მუხლის შესაბამისად ჯარიმის თანხაზე საურავის დარიცხვა არ ხდება. (27.06.2008 N566)
10. გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათზე, მე-6 გრაფაში (გადახდილია ბიუჯეტში) ჩანაწერის გატარების საფუძვლად მიიღება ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიან ანგარიშზე განხორციელებული ოპერაციების შესახებ სახელმწიფო ხაზინის ამონაწერი ან სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული ფაილი. (8.02.2006 N96)
11. გპაბ-ში მიეთითება გადასახადის გადამხდელის დასახელება (სახელი გვარი), საიდენტიფიკაციო ნომერი, გადასახადის დასახელება და პერიოდი. (28.09.2006 N 1192)
12. გპაბ-ი საგადასახადო ინსპექციებში იხსნება შემდეგი პირებისათვის: (28.09.2006 N 1192)
ა) ფიზიკური პირებისათვის – არარეზიდენტებისათვის, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას საქართველოში მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით – მათი ჩამოსვლის ადგილის მიხედვით საგადასახადო ორგანოში; (31.12.2008 N 976)
ბ) ფიზიკური პირებისათვის - არარეზიდენტებისათვის, რომლებიც შემოსავლებს იღებენ საქართველოში არსებული წყაროდან, არ იბეგრებიან საშემოსავლო გადასახადით გადახდის წყაროსთან და ამავე დროს ექვემდებარებიან გადასახადის დამოუკიდებლად გამოანგარიშებას და გადახდას - მათი საქმიანობის ადგილის მიხედვით საგადასახადო ინსპექციაში;
გ) იურიდიული პირებისათვის – არარეზიდენტებისათვის, რომლებიც ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებენ საქართველოში არსებული მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით – მუდმივი დაწესებულების ადგილმდებარეობის მიხედვით საგადასახადო ორგანოში; (31.12.2008 N 976)
დ) იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის - არარეზიდენტებისათვის, რომლებსაც საქართველოში გააჩნიათ დაბეგვრის ობიექტები, საკუთრების ან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სხვა უფლებით - დაბეგვრის ობიექტების ადგილმდებარეობის და/ან მათი საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) მიხედვით საგადასახადო ინსპექციაში;
ე) არარეზიდენტებისათვის, რომლებიც საქართველოში ეწევიან საქმიანობას აგენტების მეშვეობით (რეზიდენტები ან სხვა არარეზიდენტები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ უფლება გააფორმონ კონტრაქტი არარეზიდენტის სახელით, ვის საქმიანობასაც ახორციელებს არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულება).
13. არარეზიდენტი იურიდიული და ან ფიზიკური პირების მიერ, საქართველოში მუდმივი დაწესებულების გარეშე საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, საგადასახადო აგენტებზე გპაბ გაიხსნება მათი ადგილსამყოფელის ან საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით საგადასახადო ინსპექციებში. (28.09.2006 N 1192)
14. იმ შემთხვევაში, როდესაც ცალკეული სახის გადასახადების გამოანგარიშების ვალდებულება ეკისრება უფლებამოსილ ორგანოს - პირადი აღრიცხვის ბარათები იხსნება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის მიღებიდან არა უგვიანეს მეორე დღისა; (28.09.2006 N 1192)
141. მოქმედ ბარათებზე არსებული არარეალური ჩანაწერების დაზუსტების, მათზე რეალური ნაშთების გამოყვანის და შემდგომ ამ ჩანაწერების ძირითად ბარათებზე გადატანის მიზნით, ეს წესი უშვებს საშემოსავლო და სხვა გაუქმებული გადასახადების დროებითი ბარათების გახსნის შესაძლებლობას. დროებითი ბარათები გასალდოების პროცედურაში არ მონაწილეობენ და შესაბამისად მათი მონაცემები არ აისახება ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შედარების აქტში. (27.06.2008 N566)
15. გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის მიმართ საგადასახადო სამართალდარღვევათა გამო დარიცხული ადმინისტრაციული ჯარიმების აღრიცხვა პირადი აღრიცხვის ბარათზე, რომლებზედაც საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად დგება საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი, წარმოებს შემდეგი წესით: (28.09.2006 N 1192)
ა) ადმინისტრაციული ჯარიმები, რომლებიც გამოიყენება იურიდიული პირის ან ინდივიდუალური მეწარმის მიმართ და გამოიანგარიშება გადაუხდელი (შემცირებული) გადასახადის თანხის მიმართ პროცენტულად, აღირიცხება - შესაბამისი გადასახადების პირადი აღრიცხვის ბარათებზე, ბიუჯეტის შემოსულობების სათანადო სახაზინო კოდების გათვალისწინებით, რომელშიაც დაშვებულია საგადასახადო სამართალდარღვევა;
ბ) ფიზიკური და თანამდებობის პირების მიმართ, აგრეთვე იურიდიული პირების და ინდივიდუალური მეწარმეების, გარდა ამ პუნქტის “ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, - დარიცხული ჯარიმის თანხები ჩაირიცხება ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელ სახაზინო კოდებზე და აღრიცხვა განხორციელდება ამ მიზნისათვის გახსნილ საგადასახადო ჯარიმების ბარათზე.         

16. ჯარიმის თანხების დარიცხვის შესახებ ჩანაწერები გპაბ-ზე განხორციელდება “ანგარიშსწორება ფინანსური სანქციის სახით ჯარიმის თანხაზე” განაყოფის “დარიცხულია” ან “შემცირებულია” გრაფების მიხედვით.  (28.09.2006 N 1192)

მუხლი 3. წესი და დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზე ხორციელდება გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებში ჩანაწერების შეტანა
1. ამ ინსტრუქციის თანახმად გადასახადის თანხების დარიცხვა გპაბ-ზე გულისხმობს საგადასახადო ორგანოს მიერ კონკრეტულ საგადასახადო პერიოდისათვის გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის, სხვა ვალდებული პირის კუთვნილი საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვას. დარიცხვა მოიცავს შესწორებით დარიცხვას და სავარაუდო დარიცხვას. ამსათან, შესწორებითი დარიცხვის შემთხვევაში უქმდება სავარაუდო დარიცხვა. (28.09.2006 N 1192)
2. საშემოსავლო გადასახადის მიხედვით ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხები გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათზე აისახება, მაგრამ იგი არ ჩაითვლება წინსწრებით (ზედმეტად) გადახდილად და კეთდება სავარაუდო დარიცხვა, საქართველოს საგადასახადო  კოდექსის 217_ე მუხლის მე_7 ნაწილის თანახმად შესაბამისი დეკლარაციის წარმოდგენამდე. იმ შემთხვევაში, როდესაც გადამხდელის მიერ გადახდილი გადასახადის თანხა ტოლია ან ნაკლებია შესაბამის გადასახდში არსებული ნარჩენი დავალიანებების თანხაზე, სავარაუდო დარიცხვა არ განხორციელდება და გადახდილი თანხით დაიფარება ნარჩენი დავალიანება, ხოლო დადგენილ ვადებში დეკლარაციით წარდგენილი თანხის ბარათზე დარიცხვის შემდგომ, თანხის გადახდის ვალდებულების მომენტიდან მის დაფარვამდე საურავის დარიცხვა განხორციელდეს პროგრამულად. იმ შემთხვევაში, თუ გადამხდელის მიერ გადახდილი გადასახადის თანხა აღემატება შესაბამის გადასახადში არსებული ნარჩენი დავალიანების თანხას, სავარაუდო დარიცხვა უნდა გავრცელდეს მხოლოდ გადახდილ და ძირითად დავალიანებას შორის დადებითი სხვაობის თანხაზე, ხოლო შემდგომ დეკლარაციის წარდგენისას მოხდება ბარათზე რიცხული ნაშთის ხელახალი გადაანგარიშება უკვე არსებული წესით, ანუ დეკლარაციის გატარებისას მოხდება სავარაუდო დარიცხვის მოხსნა და დეკლარირებული თანხის დარიცხვა. (27.06.2008 N566)
3. გპაბ-ში ჩანაწერები ხორციელდება საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს მუშაკის მიერ, გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი  საგადასახადო დეკლარაციების (გაანგარიშებების), დაზუსტებული დეკლარაციების,  საგადასახადო ინსპექციის მუშაკის კამერალური შემოწმების მასალების, საგადასახადო ინსპექციისა და სხვა უფლებამოსილი მაკონტროლებელი ორგანოების შემოწმების მასალების და სხვა სათანადო ინფორმაციის, არსებული წესის შესაბამისად გაფორმებული დასკვნების, გადახდილი თანხების შესახებ ინფორმაციის, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილებების, გადასახადის გადახდის ვადების გაგრძელების შესახებ დასკვნების, სახელმწიფო ხაზინიდან და საბანკო დაწესებულებებიდან მიღებული ამონაწერებისა და სხვა დოკუმენტების საფუძველზე. (28.09.2006 N 1192)
4. გპაბ-ში ყველა ჩანაწერი წარმოებს თავისდროულად და ქრონოლოგიური წესით, ჩანაწერის გაკეთების თარიღისა და დამადასტურებელი დოკუმენტაციის სისწორის დადგენით. პირადი აღრიცხვის ბარათებში ჩანაწერები კეთდება შესაბამისად “დარიცხულია”, “შემცირებულია”, “გადახდილია” და “ბიუჯეტიდან უკან დაბრუნებულია ან გადატანილია” გრაფების მიხედვით. მასში ყოველი ჩანაწერის შემდეგ გამოიყვანება სალდო გადასახადის, ჯარიმისა და საურავის თანხების მიხედვით. (28.09.2006 N 1192)
5. სახელმწიფო ხაზინიდან საგადასახადო ინსპექციაში მიღებული ყოველდღიური ამონაწერები საგადასახადო შემო-სავლების შესახებ (მათ შორის გადამხდელთა სა-გა-დახ-დო დავალებები) შეიძლება წარმოდგენილი იქნას და-მოწმებული ფორმით როგორც ქაღალდზე, ისე ელექტრონული ფორმით.
6. საგადასახადო შემოსავლების ამონაწერების ელექ-ტრონული ფორმით მიღების შემთხვევაში, გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს პასუხისმგებელი მუშაკის მიერ მოწმდება გადამხდელის რეკვიზიტები და სახაზინო კოდთან საგადახდო დავალების ველის – ,,გადახდის დანიშნულების” შესაბამისობა.
7. საგადასახადო დეკლარაციის წარმოდგენის ვალ-დებულება შეიძლება შესრულდეს არა უგვიანეს დად-გენილი ვადის ბოლო სამუშაო დღის დამთავრებამდე. ამასთან, საგადასახადო დეკლარაცია, “საგადასახადო მოთხოვნა”, “გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა”, შეტყობინება, საჩივარი ან სხვა დოკუმენტი გადაცემულად ითვლება, თუ იგი ადრესატს ჩაბარდა უშუალოდ ან გაიგზავნა დაზღვეული საფოსტო გზავნილით. დაზღვეული საფოს-ტო გზავნილით გაგზავნის შემთხვევაში დოკუმენტის/წერილის გადაცემის თარიღად ითვლება ადრესატისათვის დაზღვეული საფოსტო გზავნილის გაგზავნის თარიღი. თუ დოკუმენტის/წერილის გადაცემისათვის დადგენილია გარკვეული ვადა, ისევე, როგორც ამ დოკუმენტზე/წერილზე რეაგირებისათვის, ამ ვადის ათვლა ადრესატისათვის იწყება დაზღვეული საფოსტო გზავნილის მისთვის ფაქტობრივად ჩაბარების თარიღიდან. ამასთან, გადამხდელი, რომელიც საგადასახადო დეკლარაციების წარმოდგენის სავადო დღის სამუშაო დროის დამთავრებამდე მივა საგადასახადო ორგანოში, მას მიეცემა საშუალება საგადასახადო დეკლარაციის ჩაბა-რებისა. (27.06.2008 N566)
71. ფიზიკურ პირს (მათ შორის, მეწარმე ფიზიკურ პირს) დოკუმენტი/წერილი ფოსტით ან კურიერის მეშვეობით უნდა ჩაბარდეს პირადად, საქმიანობის ან საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ადრესატისათვის საქმიანობის ადგილზე გაგზავნილი დოკუმენტი/წერილი უნდა ჩაბარდეს კანცელარიას ან ასეთივე დანიშნულების სტრუქტურულ ერთეულს ან/და პირს, ხოლო ასეთის არყოფნის შემთხვევაში – შესაბამის უფლებამოსილ პირს, რომელიც ვალდებულია დოკუმენტი/წერილი გადასცეს ადრესატს. Dდოკუმენტის/წერილის ჩაბარება დასტურდება შესაბამის უწყებაზე დოკუმენტის/წერილის მიმღების ხელმოწერით. თუ დოკუმენტის/ წერილის ჩამბარებელმა ადრესატი ვერ ნახა საქმიანობის ან საცხოვრებელ ადგილზე, იგი დოცუმენტს/წერილს აბარებს საცხოვრებელ ადგილზე მასთან მცხოვრებ ოჯახის რომელიმე სრულწლოვან წევრს ან საქმიანობის ადგილზე კანცელარიას. დოკუმენტის/წერილის მიმღები ვალდებულია ჩამბარებლის მიერ წარდგენილ შესაბამის უწყებაზე აღნიშნოს თავისი სახელი, გვარი, ადრესატთან დამოკიდებულება ან დაკავებული თანამდებობა. მიმღები ვალდებულია დოკუმენტი/წერილი დაუყოვნებლივ ჩააბაროს ადრესატს. ჩაბარებად ითვლება როგორც დოკუმენტის/წერილის პირადად გადაცემა, ისე მიმღების მიერ ადრესატისათვის დოკუმენტის/წერილის შინაარსის ცნობება. Aადრესატის არყოფნის შემთხვევაში დოკუმენტის/წერილის ჩამბარებელმა შესაბამის უწყებაზე უნდა აღნიშნოს, სად არის წასული ადრესატი და როდის ვარაუდობენ მის დაბრუნებას. (27.06.2008 N566)
72. გადასახადის გადამხდელს ან სხვა ვალდებულ პირს, გარდა ამავე მუხლის 71-ე პუნქტით გათვალისწინებული ფიზიკური პირისა, დოკუმენტი/წერილი ფოსტით ან კურიერის მეშვეობით უნდა ჩაბარდეს სარეგისტრაციო დოკუმენტებით განსაზღვრულ იურიდიულ მისამართზე. ადრესატისათვის იურიდიულ მისამართზე გაგზავნილი დოკუმენტი/წერილი უნდა ჩაბარდეს კანცელარიას ან ასეთივე დანიშნულების სტრუქტურულ ერთეულს ან/და უფლებამოსილ პირს, ხოლო ასეთის არყოფნის შემთხვევაში – დაქირავებით მომუშავე ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, რაც დოკუმენტის/წერილის ჩაბარებად ითვლება. Dდოკუმენტის/წერილის მიმღები ვალდებულია ჩამბარებლის მიერ წარდგენილ შესაბამის უწყებაზე აღნიშნოს თავისი სახელი, გვარი, ადრესატთან დამოკიდებულება ან დაკავებული თანამდებობა. ადრესატის იურიდიულ მისამართზე ფოსტით გაგზავნილი დოკუმენტის/წერილის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, თუ უკან დაბრუნების მიზეზია საგადასახადო ორგანოსათვის შეტყობინების გარეშე ადრესატისათვის იურიდიული მისამართის შეცვლა, მაშინ დოკუმენტის/წერილის უკან დაბრუნება ჩაითვლება ჩაბარებად, ხოლო უკან დაბრუნების დღე – ჩაბარების დღედ. (27.06.2008 N566)
8. თუ ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, ამ შემთხვევაში ვადა გრძელდება შემდეგი სამუშაო დღის ბოლომდე.
9. ,,საგადასახადო მოთხოვნის” (გადასახადის ან/და სან-ქციის დარიცხვის შესახებ) და ,,გადასახადის გადამ-ხდელის მოთხოვნის’’(ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების ან/და ჩათვლის თაობაზე) წარდგენის ხან-დაზმულობის ვადაა 6 წელი. ეს ვადა აითვლება შესაბამისი ვალდებულების წარმოშობის კალენდარული წლის დას-რულებიდან.
91. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე მუხლის მე-3 ნაწილი განსაზღვრავს გადამხდელის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის (მოიაზრება შემთხვევები, როდესაც უცხოური საწარმო მუდმივი დაწესებულების სახით წყვეტს თავის საქმიანობას საქართველოში ან რეზიდენტი ფიზიკური პირი წყვეტს ეკონომიკურ საქმიანობას) შემთხვევაში მის ვალდებულებას, წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს საგადასახადო დეკლარაცია ერთობლივი შემოსავლებისა და გამოქვითვების შესახებ 30 დღის ვადაში. რისთვისაც საგადასახადო ორგანო: (27.06.2008 N566)
ა) რეგისტრაციაში ატარებს გადასახადის გადამხდელის განცხადებას ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის თაობაზე;
ბ) საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ბოლო სავადო თარიღი განისაზღვრება საქმიანობის შეწყვეტის თაობაზე გადამხდელის განცხადებაში მითითებული თარიღიდან 30-ე დღე;
გ) აღნიშნულ ვადაში დეკლარაციის წარუდგენლობის ან დაგვიანებით წარდგენის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელის მიმართ გამოიყენება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი საგადასახადო სამართალდარღვევის პასუხისმგებლობის ზომები;
დ) ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის გამო ერთობლივი შემოსავლებისა და გამოქვითვების შესახებ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის შემდეგ გადამხდელი არ არის ვალდებული საგადასახადო ორგანოს შემდგომშიც (თუ არ განაახლა საქმიანობა) წარუდგინოს წლიური საგადასახადო დეკლარაცია, გარდა საგადასახადო კოდექსით დადგენილ ვადებში _ ქონების გადასახადის დეკლარაციისა;
ე) ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვიტის თაობაზე წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის მონაცემების გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვასთან დაკავშირებით გადასახადის გადამხდელს მოეხსნება დარიცხული მიმდინარე გადასახდელების თანხები და გამოიყვანება საბოლოო შედეგები.
10. დადგენილ ვადამდე წარმოდგენილი საგადასახადო დეკლარაციების მონაცემები როგორც წესი, გპაბ-ზე აისახება ვადის დადგომის თარიღისათვის. დადგენილ ვადაში წარმოდგენილი, ასევე დაზუსტებული დეკლარაციების მონაცემები გპაბ-ზე აისახება მათი მიღებიდან 7 სამუშაო დღის ვადაში. Aამასთან, დეკლარაციების ბარათზე გატარება ხორციელდება ქრონოლოგიური წესით, კუთვნილი სავადო თარიღის მიხედვით, წარმოდგენილი პერიოდის გადახდის ვადით, ხოლო დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი საგადასახადო დეკლარაციების მონაცემები გპაბ-ზე აისახება, საგადასახადო ორგანოში მათი წარმოდგენიდან არა უგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა. (27.06.2008 N566)
101. გადასახადის გადამხდელის მიერ საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ერთობლივი შემოსავლების და გამოქვითვების შესახებ წარდგენილი დეკლარაციის გპაბ-ზე ასახვის სავადო თარიღი განისაზღვროს – განცხადების წარდგენიდან 30-ე დღე. (5.11.2007 N1198)
11. გადასახადის გადამხდელის მიერ გადასახადის დასარიცხავად საჭირო ინფორმაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში ან მისი წარდგენისას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 104-ე მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად, საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე გააკეთოს დარიცხვა. (28.09.2006 N 1192)
12. საგადასახადო ინსპექცია დამოუკიდებლად ახორციელებს გადასახადის თანხების დარიცხვას და ამის თაობაზე გადასახადის გადამხდელს უგზავნის “საგადასახადო მოთხოვნა”-ს, თუ: (28.09.2006 N 1192)
ა) გადასახადის გადამხდელი ვალდებული არ არის წარადგინოს საგადასახადო დეკლარაცია. (5.11.2007 N1198)
ბ) როდესაც საგადასახადო ინსპექცია დაასკვნის, რომ ადრინდელი დარიცხვა არასწორია.
13. საგადასახადო ინსპექციაში გადამხდელების მიერ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციები რეგისტრირდება გადამხდელთა საგადასახადო დეკლარაციების (გაანგარიშებების) რეგისტრაციის ჟურნალში (დანართი 2), შესაბამის პროგრამაში, საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს მუშაკის მიერ. (28.09.2006 N 1192)
14. საგადასახადო შემოწმებებითა და სასამართლოს გადაწყვეტილებებით დარიცხული თანხების შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაცია ხორციელდება    ჟურნალში (დანართი 3) და შესაბამის პროგრამაში. (28.09.2006 N 1192)
15. საგადასახადო შემოწმების მასალების განხილვის შედეგებზე, ან საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმებზე გადასახადების ან/და საგადასახადო სანქციების თანხების დარიცხვის შესახებ საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის მიერ გადაწყვეტილების გამოტანის შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელს/საგადასახადო აგენტს, სხვა ვალდებულ პირს, ამ ინსტრუქციის მე-12 მუხლის შესაბამისად წარედგინება „საგადასახადო მოთხოვნა“ დამატებით დარიცხული თანხების ოდენობის და გადახდის ვადების მითითებით. გადახდის ვადად ითვლება საგადასახადო შემოწმების აქტის გაფორმების თარიღი. პირი ვალდებულია გადაიხადოს საურავი დადგენილი ვადის ამოწურვის მომდევნო დღიდან. ამასთან, „საგადასახადო მოთხოვნის“ მიღებიდან 45 სამუშაო დღის ვადაში, დამატებით გადასახდელად დაკისრებული გადასახადის ძირითადი თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში განხორციელდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 121-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული ღონისძიებები. (15.06.2007 N652)
151. საგადასახადო შემოწმების (აუდიტის) ჩატარების შედეგად დამატებით დარიცხული (შემცირებული) გადასახადის, საურავის და ფულადი ჯარიმის სახით დარიცხული თანხების გპაბ-ზე დანაწილება (დარიცხვა, შემცირება) ხორციელდება საგადასახადო შემოწმების მასალებზე თანხების დარიცხვის (შემცირების) შესახებ საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის მიერ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. (5.11.2007 N1198)
16. თუ გადასახადის თანხა არ არის გადახდილი საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, ამ შემთხვევაში პირი ვალდებულია გადაიხადოს შესაბამისი საურავი. საურავი ერიცხება საგადასახადო დავალიანების წარმოქმნის მომდევნო კალენდარული დღიდან თითოეული ვადაგადაცილებული დღისათვის და მისი გადახდა ხორციელდება საგადასახადო დავალიანების თანხაზე დანამატის სახით. ამასთან, ერთ რომელიმე გადასახადის თანხაზე საურავის დარიცხვის დროს გაითვალისწინება გადამხდელის სხვა გადასახადებში ზედმეტად გადახდილი თანხები.  იმ შემთხვევაში, თუ ზედმეტად გადახდილი თანხების ჯამი აღემატება ვადაგადაცილებულ დავალიანებებს, ავტომატურად (პროგრამულად) ზედმეტობის წარმოშობის თარიღიდან შეწყდება საურავების დარიცხვა იმ გადასახადების მიხედვით, რომლებზედაც ირიცხება ვადაგადაცილებული დავალიანებები. თუ ვადაგადაცილებული დავალიანების საერთო თანხა აღემატება ზედმეტად გადახდილ გადასახადების საერთო თანხას, მაშინ ცალკეულ გადასახადში საურავის დარიცხვა შეწყდება ზედმეტობის წარმოშობის თარიღიდან, ზედმეტად გადახდილი თანხის ფარგლებში, სხვა გადასახადებში არსებული ნარჩენების პროპორციულად. ამასთან, გასალდოების პროცედურაში მონაწილეობს ყველა არსებული გადასახადის გპაბ-ი, ელექტრონული ვერსიის არსებობიდან. გადასახადის გადამხდელებს, რომლებსაც მონაცემთა ბაზაში უფიქსირდებათ ლიკვიდირებული გადამხდელის სტატუსი, ასეთ გპაბ-ზე მოხდება ყველა ოპერაციის გაჩერება და, შესაბამისად, საურავების დათვლა, ბოლო ცვლილების თარიღამდე ან არსებულ ბოლო ოპერაციამდე. ყველა ის საურავი, რომლის შემცირება ვრცელდება გპაბ-ის ელექტრონული ვერსიის არსებობამდე პერიოდზე (მაგალითად: საურავის ნაშთის წლის დასაწყისისათვის შემცირების დროს), უნდა გატარდეს ოპერაცია «შემცირებულია დასკვნით» ან სხვა საურავის შემცირების ოპერაციით, გარდა «შემცირებულია ზედმეტობის საფუძველზე». თუ ხდება შეცდომით (აქტით, დასკვნით ან სხვა) დარიცხული საურავის შემცირება – უნდა გატარდეს ოპერაცია «შემცირებულია დასკვნით» ან სხვა საურავის შემცირების ოპერაციით, გარდა «შემცირებულია ზედმეტობის საფუძველზე». ყველა ის საურავი, რომლის შემცირება ვრცელდება გპაბ-ის ელექტრონული ვერსიის არსებობის პერიოდზე, უმცირდება ავტომატურად და საგადასახადო ორგანოს მიერ გატარებული ჩანაწერები არ აისახება გპაბ-ზე და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შედარების აქტში. იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდება უკვე გატარებული შემცირებული საურავის გამიჯვნა ზემოაღნიშნული პრინციპით, საგადასახადო ორგანო წარმოადგენს ინფორმაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში ამ ინსტრუქციის დანართი ფორმა N25-ის შესაბამისად, რის შემდეგ განხორციელდება კორექტირება. (31.12.2008 N 976)
161. იმ შემთხვევაში, თუ გადასახადის გადამხდელმა/საგადასახადო აგენტმა ან სხვა ვალდებულმა პირმა საგადასახადო შემოწმების მასალები გაასაჩივრა კანონმდებლობით დადგენილი ვადების დაცვით (20 კალენდარული დღე „საგადასახადო მოთხოვნის“ მიღებიდან) და ამ ვადაში „საგადასახადო მოთხოვნის“ შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, საგადასახადო ორგანოს არ წარუდგენს საბანკო გარანტიას ან/და ბანკში სადეპოზიტო ანგარიშზე სათანადო თანხის შეტანის ცნობას, ან/და ფინანსური რისკების დაზღვევის პოლისს ან/და თავის ქონებას საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დასატვირთად, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე გამოიყენოს საგადასახადო კოდექსის 150-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული «საგადასახადო მოთხოვნის“ შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.  (15.06.2007 N652)
162. გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის მიერ საგადასახადო შემოწმების შედეგად დამატებით დარიცხული თანხის შესახებ მიღებული “საგადასახადო მოთხოვნით” გადასახადელად დარიცხული თანხის არა მთლიანად, არამედ მისი სადაო ნაწილის გასაჩივრების შემთხვევაში, პირადი აღრიცხვის ბარათზე ხდება მთლიანი თანხის განაწილება. ამ შემთხვევაში სადაო ნაწილზე გატარდება საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებები საგადასახადო კოდექსის 150-ე მუხლის დაცვით.  (28.09.2006 N 1192)
163. საგადასახადო შემოწმების შედეგად დამატებით დარიცხული თანხის, რომელზედაც გადამხდელს არ გააჩნია პრეტენზია, ბიუჯეტში შეტანა უნდა განხორციელდეს გასაჩივრების კანონმდებლობით დადგენილი ვადის ამოწურვის შემდეგ. აღნიშნული თანხა ექვემდებარება ბიუჯეტში ამოღებას და შესაბამისად საურავის დარიცხვას. გადახდის ვადად ითვლება საგადასახადო შემოწმების აქტის გაფორმების თარიღი. (28.09.2006 N 1192)
164. იმ შემთხვევაში, როდესაც საჩივრის განხილვის შედეგებით გამოტანილია გადაწყვეტილება საჩივრის მთლიანად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილების თაობაზე, მაშინ მოხდება საგადასახადო შემოწმების აქტით დარიცხული თანხების შესწორება პირადი აღრიცხვის ბარათებზე საბოლოოდ დარიცხული თანხების მიხედვით და გატარდება ამ მუხლის მე-163 პუნქტში ჩამოყალიბებული ოპერაციების ანალოგიურად, საბოლოო შედეგის მისაღებად.  (28.09.2006 N 1192)
165. საგადასახადო შემოწმების მასალებზე საჩივრის განხილვის შედეგებიდან გამომდინარე ფორმირდება ახალი შეტყობინება (საგადასახადო ორგანოში გასაჩივრების შემთხვევაში) და პირადი აღრიცხვის ბარათზე დარიცხვის შესახებ ჩანაწერი შეიტანება საჩივრის განხილვის საბოლოო შედეგებიდან გამომდინარე მიღებული გადაწყვეტილების გათვალისწინებით. ამასთან, საგადასახადო შემოწმების შედეგად დარიცხულ გადასახადების და სანქციების თანხებზე არ გამოიყენება საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებები 20 კალენდარული დღის განმავლობაში; (31.12.2009 N 963)
166. იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო ან სასამართლო ორგანოების განხილვის შედეგად არ იქნა დაკმაყოფილებული გადამხდელის საჩივარი, მოცემული თანხები ექვემდებარება ბიუჯეტის სასარგებლოდ ამოღებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XI თავით გათვალისწინებული საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენებით. ამასთან, პირადი აღრიცხვის ბარათზე საურავის დარიცხვა განხორციელდება საგადასახადო ვალდებულებების შეუსრულებლობის თითოეული დღისათვის, დაწყებული საგადასახადო დავალიანების წარმოქმნის მომდევნო კალენდარული დღიდან. (31.12.2009 N 963)
 167. იმ შემთხვევაში, როდესაც საგადასახადო ორგანოს ან სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საგადასახადო შემოწმების შედეგად გადასახადების დარიცხვის თაობაზე საჩივრის განხილვის შედეგების გაუქმების შესახებ, ამ შემთხვევაში, გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე დარიცხული თანხები ექვემდებარება საბოლოო მონაცემებიდან გამორიცხვას. შესაბამისად საგადასახადო ორგანოს გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს პასუხისმგებელი პირის მიერ მოხდება საგადასახადო შემოწმების შედეგად დარიცხული თანხების “შემცირება” დარიცხული თანხების სავადო თარიღების გათვალისწინებით. (28.09.2006 N 1192)
168. საგადასახადო დავის დაწყების შემთხვევაში, დავის დაწყების დღიდან მის დასრულებამდე შეჩერებულად ითვლება სადაო თანხის, მასზე დარიცხული საურავისა და შესაბამისი ჯარიმის გადახდის ვალდებულება, თუმცა გრძელდება ძირითად თანხაზე საურავის დარიცხვა.  (15.06.2007 N652)
17. გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებზე გადასახადების მიხედვით აღიარებული საგადასახადო დავალიანების არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტის დავალიანებათა დაფარვა უნდა განხორციელდეს შემდეგი თანმიმდევრობით: (27.06.2008 N566)
ა) გადასახადის ძირითადი თანხის გადახდა;
ბ) ფინანსური სანქციის სახით დარიცხული ჯარიმის თანხის გადახდა;
გ) დარიცხული საურავის თანხის გადახდა.
171. გპაბ-ზე დარიცხული და გადახდილი გადასახადის ან სანქციის თანხების შესახებ ჩანაწერები წარმოებს სრულ ლარებში. ამ მიზნით საგადასახადო ვალდებულება 1 ლარამდე ნულდება. (15.06.2007 N652)
172. გადასახადის გადამხდელის ადგილსამყოფელის შეცვლის, იურიდიული პირის რეორგანიზაციის, გადამხდელის გაკოტრებულად ცნობის, სასამართლოს მიერ ფიზიკური პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად გამოცხადების ან გარდაცვლილად ცნობის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოები ხელმძღვანელობენ იმ უფლებამოსილი ორგანოების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტებით, რომლებიც ახორციელებენ: (28.09.2006 N 1192)
ა) იურიდიული პირების რეგისტრაციას, ხელახალ რეგისტრაციას და ლიკვიდაციას;
ბ) სტატისტიკურ საქმიანობას;
გ) დაბეგვრის ობიექტების აღრიცხვას და/ან რეგისტრაციას;
დ) ლიცენზიების, მოწმობების ან სხვა სანებართვო ან სარეგისტრაციო ხასიათის დოკუმენტების გაცემას;
ე) საქართველოში ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციას;
ვ) სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციას;
ზ) სანოტარო მოქმედებებს;
თ) მეურვეობის და მზრუნველობის შესახებ დოკუმენტების გაცემას;
ი) სასამართლო ორგანოების საქმიანობას.
173. მიღებული დოკუმენტების შინაარსიდან გამომდინარე საგადასახადო ორგანოს გადამხდელთა მომსახურების სამმართველო, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას გპაბ-ზე შესაბამისი ოპერაციის გასატარებლად. (28.09.2006 N 1192)
174. სათამაშო ბიზნესის ორგანიზატორი პირების მიერ დაბეგვრის ობიექტის ფაქტობრივი განთავსების ტერიტორიაზე მოქმედ საგადასახადო ინსპექციაში წარდგენილი განაცხადი (მოთხოვნა), სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების გამოყოფის შესახებ, საგადასახადო ინსპექციის მიერ განიხილება როგორც სათანადო ინფორმაცია და აღნიშნული თანხების დარიცხვას, შესაბამისი პროცედურების დაცვით მოახდენს საანგარიშო კვარტლის პირველი რიცხვის წინა დღის 24 საათიდან, სათამაშო ბიზნესის ორგანიზატორი გადამხდელის მოსაკრებლის პირადი აღრიცხვის ბარათზე. (15.06.2007 N652)
175. თუ გადასახადის გადამხდელს ევალება საგადასახადო დეკლარაციის შევსება და მან წარადგინა იგი, ითვლება რომ: (28.09.2006 N 1192)
ა) საგადასახადო ორგანომ განახორციელა “გადასახადის თანხების დარიცხვა”; და
ბ) საგადასახადო ორგანომ მას გაუგზავნა “საგადასახადო მოთხოვნა” დადგენილ ვადაში გადასახადის გადახდის შესახებ.
176. გადასახადი გადახდილ უნდა იქნას: (28.09.2006 N 1192)
ა) თუ საგადასახადო კოდექსით გადასახადის გადამხდელისათვის დაწესებულია ვადა - ამ ვადაში;
ბ) თუ ეს ვადა არ არის დაწესებული, მაგრამ დაწესებულია დეკლარაციის წარდგენის ვადა - დეკლარაციის წარდგენის ვადაში;
გ) თუ არც გადასახადის გადამხდელისათვის არის დაწესებული ვადა და არც დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულებაც არა აქვს - “საგადასახადო მოთხოვნის” მიღებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.(27.06.2008 N566)
177. გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის მიერ დეკლარაციის წარდგენის ვადის გასვლამდე წერილობითი/ელექტრონული მიმართვის შედეგად, საგადასახადო ორგანოს მიერ საშემოსავლო, ქონების ან მოგების წლიური საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენის ვადის 3 თვით გაგრძელების შემთხვევაში, გპაბ-ზე გადასახადის გადახდის ვადა არ იცვლება და იგი არ აჩერებს გადაუხდელ გადასახადზე საურავის დარიცხვის პროცედურას. ამასთან, განაცხადებს მიენიჭება სარეგისტრაციო ნომერი და მოხდება მისი დაპაკეტება. (27.06.2008 N566)
მაგალითი: შპს “ელიტა”-მ 2006 წლის 30 მარტს საგადასახადო ორგანოს მიმართა განცხადებით 2005 წლის მოგების გადასახადის დეკლარაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე და თან გადაიხადა ამ დროისათვის მოსალოდნელი მოგების გადასახადი, თანხით 25 000 ლარის ოდენობით. ამ შემთხვევაში მოგების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ვადა ავტომატურად გაგრძელდება 3 თვით.
 შპს “ელიტა”-მ 2005 წლის მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოს წარუდგინა 2006 წლის 1 ივლისს, რომლის მიხედვითაც მოგების გადასახადში ერიცხება 35 000 ლარი, ანუ 10 000 ლარით მეტი. Aამ შემთხვევაში შპს “ელიტა”-ს 10 000 ლარი გადაუხდელ მოგების გადასახადის თანხაზე დაერიცხება საურავი თითოეულ დღეზე 0.07%-ის ოდენობით.
[10 000X(91X0.07)] = 637 ლარი
178. გადასახადის გადამხდელის, მიმდინარე წლის მოსალოდნელი  დასაბეგრი შემოსავლის (მოგების), გასული წლის შემოსავალთან (მოგებასთან) შედარებით, არანაკლებ 50%-ით შემცირების შემთხვევაში, თუ აღნიშნულის შესახებ მის მიერ მიმდინარე გადასახდელის გადახდის ვადამდე 15 კალენდარული დღით ადრე ეცნობება შესაბამის საგადასახადო ორგანოს, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 219-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, უფლება აქვს საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს შესაბამისი “გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა” ან შესაგებელი და მოითხოვოს დარიცხული მიმდინარე გადასახდელების კორექტირება, რომლის შესრულება საგადასახადო ორგანოსათვის სავალდებულოა საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით. ამასთან, თუ წარმოდგენილი ფაქტობრივი წლიური შედეგების მიხედვით არ დასტურდება მოსალოდნელი დასაბეგრი შემოსავლის (მოგების) შემცირების ფაქტი, უნდა განხორციელდეს საურავის დარიცხვა გადაუხდელი მიმდინარე გადასახდელების ფარგლებში. (27.06.2008 N566)
179. გადასახადი გადახდილ უნდა იქნას: (15.06.2007 N652)
ა) „საგადასახადო მოთხოვნაში“ მითითებული დარიცხვის ადგილის მიხედვით;
ბ) საგადასახადო კანონმდებლობაში მითითებული ადგილის მიხედვით, თუ საჭირო არ არის „საგადასახადო მოთხოვნა“;
გ) გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილის ან საწარმოს/ორგანიზაციის, მეწარმე ფიზიკური პირის საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით, თუ საგადასახადო კანონმდებლობაში ადგილი მითითებული არ არის;
დ) საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით, თუ გადახდას ასრულებს საგადასახადო აგენტი.
1710. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ ქონების გადასახადის განაკვეთების ცვლილებასთან (შემოღებასთან) დაკავშირებით, ასევე ზონების დაკონკრეტების გამო, ხელახლა გადაანგარიშებული ქონების გადასახადი გადამხდელმა უნდა გადაიხადოს “საგადასახადო მოთხოვნის” მიღებიდან 20 კალენდარული დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ “საგადასახადო მოთხოვნა” გადამხდელს ჩაბარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული გადახდის ვადის (არაუგვიანეს 15 ნოემბერი) დადგომის შემდეგ, ან/და “საგადასახადო მოთხოვნა” გადამხდელს ჩაბარდა გადახდის ვადის ამოწურვის ბოლო დღეს (15 ნოემბერი), ამ შემთხვევაში საურავის ათვლა დაიწყება “საგადასახადო მოთხოვნის” ჩაბარებიდან 21-ე კალენდარულ დღეს. ამასთან, გადამხდელს დაზუსტებულ “საგადასახადო მოთხოვნასთან” ერთად გაეგზავნება განმარტება, რომელშიც აისახება “საგადასახადო მოთხოვნაში” ცვლილებების შეტანის მიზეზები.(27.06.2008 N566)
1711. გადასახადის გადახდის ვადები შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი კრიტერიუმებით: (27.06.2008 N566)
ა) კალენდარული თარიღის მიხედვით – მაგალითად, დღგ-ის გადახდის ვადაა კალენდარული თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვი;
ბ) დროის მონაკვეთით – მაგალითად, III და IV რიგის მემკვიდრეების მიერ ქონების ჩუქებით ან მემკვიდრეობით მიღების შემთხვევაში გადასახადის გადახდის ვადა დგინდება ყოველი 5 თვიანი მონაკვეთის მიხედვით – 2 წლის განმავლობაში (საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 217, ნაწილი 10);
გ) გარემოებაზე მითითებით, რომელიც უნდა დადგეს;
დ) მოქმედებაზე მითითებით, რომელიც უნდა განხორციელდეს.
18. აკრძალულია გპაბ-ზე იმ თანხების ასახვა, რომლე-ბიც ბიუჯეტში ზედმეტად არის გადახდილი სხვა გადამ-ხდელის მიერ, გარდა საგადასახადო კანონმდებლობით გათ-ვალისწინებული შემთხვევებისა.
19. გადასახადის გადამხდელის განცხადების (მოთხოვნის) საფუძველზე საგადასახადო ორგანოს მიერ საშემოსავლო გადასახადისთვის გახსნილ გპაბ-ზე სავარაუდო წესით განხორციელებული დარიცხვის სისწორის დადასტურების შემთხვევაში მომსახურების/გადამხდელთა მომსახურების სამმართველო ადგენს დასკვნას სავარაუდო წესით დარიცხული თანხების მოხსნის შესახებ (დანართი N30), რომელიც ფიქსირდება დეკლარაციების/დოკუმენტების რეგისტრაციის პროგრამაში. დასკვნების ნაკრებს (პაკეტს) ენიჭება პაკეტის ნომერი და შეიტანება (გადაიგზავნება) მონაცემთა ბაზაში, რის შემდეგ მოხდება სავარაუდო წესით განხორციელებული დარიცხვის მოხსნა. (22.10.2008 N 800)

მუხლი 4. გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათზე ნარჩენებისა და საურავების ასახვის წესები
1. საგადასახადო (ნარჩენ) დავალიანებად ითვლება ნებისმიერი გადასახადის თანხა, რომელიც დარჩა გადაუხდელი გადასახადის გადამხდელს/საგადასახადო აგენტს, სხვა ვალდებული პირს  კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდეგ და განისაზღვრება როგორც სხვაობა ჯამურ საგადასახადო ვალდებულებასა და მის მიერ ცალკეული გადასახადების  ან/და სანქციების მიხედვით ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილი  თანხების ჯამს შორის.  (15.06.2007 N652)
11. საგადასახადო ვალდებულების შესრულებად ითვლება საგადასახადო კოდექსით დადგენილ ვადაში გადასახადის გადახდა. გადასახადი გადახდილი უნდა იქნას სრულ ლარებში, მხოლოდ საბანკო დაწესებულებების მეშვეობით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შესაბამის ტერიტორიაზე არ არსებობს საბანკო დაწესებულება. ასეთ შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის მიერ გადასახადის თანხა შეიტანება საგადასახადო ორგანოს სალაროში და მას სავალდებულო წესით ეძლევა მკაცრი აღრიცხვის ქვითარი.(27.06.2008 N566)
12. გადასახადი გადახდილად ითვლება თუ გადასახადის გადამხდელმა: (28.09.2006 N 1192)
ა) სათანადო საგადახდო დავალება საბანკო დაწესებულებას ჩააბარა შესაბამისი გადასახადის გადახდის ვადის ბოლო დღის 24 საათამდე.
ბ) უშუალოდ საგადასახადო ორგანოში შეიტანა გადასახადის თანხა, მისი გადახდის ვადის ბოლო დღის ბოლომდე.
მაგალითი:
შპს ‘’ელიტა”-მ დღგ-ის დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოში წარადგინა 2006 წლის 15 მარტის დღის ბოლოსათვის და იქვე გადაიხადა კუთვნილი გადასახადი 15000 ლარის ოდენობით. ასეთ შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო ვალდებულია ერთი სამუშაო დღის ვადაში ჩარიცხოს აღნიშნული თანხა შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარიშზე.
ამდენად, თუ საგადასახადო ორგანოს მიერ ერთი დღის ვადაში (არა უგვიანეს 2006 წლის 16 მარტისა) არ იქნება შეტანილი ბიუჯეტის ანგარიშზე, გადასახადის გადამხდელს ანუ შპს ‘’ელიტა”-ს საურავი არ დაერიცხება.
13. საურავი წარმოადგენს ძირითად საგადასახადო სანქციას, რომელიც ეკისრება ნებისმიერ პირს, თუ მან საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ გადაიხადა ან არასრულად გადაიხადა ძირითადი გადასახადის თანხა. საურავის დარიცხვა წარმოებს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც გადასახადის გადამხდელი დამოუკიდებლად აღმოაჩენს დაშვებულ შეცდომას და ბიუჯეტში გადარიცხავს გადასახადის შემცირებულ თანხებს. საურავი არ გამოიყენება, თუ გადასახადის გადახდა დაგვიანდა საგადასახადო ორგანოს მიერ მიცემული არასწორი წერილობითი მითითების შედეგად. (28.09.2006 N 1192)
მაგალითი N1:
შპს “ელიტა”-მ თვითონ აღმოაჩინა, რომ 2006 წლის 15 მარტისათვის საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში გამოანგარიშებული გადასახადი 15000 ლარის ნაცვლად უნდა ყოფილიყო 18000 ლარი, ანუ გადასახადი შემცირებული იქნა 3000 ლარით, რომელიც გადარიცხულია ბიუჯეტში 10 დღის დაგვიანებით. საგადასახადო ორგანოს მიერ შემცირებულ თანხაზე დაერიცხება საურავი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის 21 ლარის ოდენობით.

[3000 X (10 X 0.07%)] = 21 ლარი

მაგალითი N2:
შპს “ელიტა”-მ საგადასახადო ორგანოს მიერ არასწორი წერილობითი მითითების შედეგად დღგ-ის გამოანგარიშებული გადასახადი დაგვიანებით, 15 მარტის ნაცვლად, გადაიხადა 2006 წლის 20 მარტისათვის.
ამ შემთხვევაში, დაგვიანებული 5 დღისათვის შპს “ელიტა”-ს საურავი არ დაერიცხება.
1.4  გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის განცხადების საფუძველზე საშემოსავლო, ქონების ან მოგების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ვადის გასვლამდე, მისი წარდგენის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათზე გადასახადის გადახდის დრო არ იცვლება. ამოტომ გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათზე გადაუხდელი გადასახადის თანხის მიხედვით მოხდება საურავის დარიცხვა. (27.06.2008 N566)
 მაგალითი:
 შპს “ელიტა”-მ 2005 წლის 30 მარტს საგადასახადო ორგანოს მიმართა განცხადებით 2004 წლის მოგების გადასახადის დეკლარაციის ვადის გაგრძელებაზე და თან გადაიხადა ამ დროისათვის მოსალოდნელი გადასახადი თანხით 25000 ლარის ოდენობით. ამ შემთხვევაში დეკლარაციის წარდგენის ვადა ავტომატურად გრძელდება 3 თვით.
 შპს “ელიტა”-მ 2004 წლის მოგების გადასახადის დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოს წარუდგინა 2005 წლის 1 ივლისს, რომლის მიხედვითაც მოგების გადასახადში ერიცხება 35000 ლარი, ანუ 10000 ლარით მეტი. ამ შემთხვევაში შპს “ელიტა”-ს 10000 ლარ გადაუხდელ თანხაზე დაერიცხება საურავი თითოეულ დღეზე 0.07 პროცენტის ოდენობით.
 [10000 X (91 X 0.07)] = 637 ლარი.
15. გადასახადის გადამხდელის/ვალდებული პირის საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულება/დავალიანება შეიძლება შეასრულოს სხვა პირმა “საქართველოში უნაღდო ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2007 წლის 26 ივნისის N166 ბრძანებით დამტკიცებული წესით განსაზღვრული საგადახდო დავალების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში შესრულებული საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულება/დავალიანება (გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხა) უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება. (31.12.2009 N 963)
2. თითოეული ვადაგადაცილებული დღისათვის საურავის დარიცხვა ხორციელდება საგადასახადო დავალიანების წარმოქმნის მომდევნო კალენდარული დღიდან თითოეული ვადაგადაცილებული დღისათვის ‘’საგადასახადო მოთხოვნის’’ წარდგენის ან წარუდგენლობის მიუხედავად, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თუ გადასახადის გადამხდელი საურავის დარიცხვის ვალდებულების ვადის დადგომის შემდეგ გადაიხდის გადასახადის ძირითადი თანხის ნაწილს, გადახდის მომდევნო კალენდარული დღიდან საურავის დარიცხვა გაგრძელდება საგადასახადო დავალიანების ფაქტობრივად დარჩენილ ნაწილზე, ხოლო თუ მოვალე მთლიანად დაფარავს საგადასახადო დავალიანებას, ამ შემთხვევაში დავალიანების დაფარვის მომდევნო კალენდარული დღიდან შეწყდება საურავის დარიცხვა. დარიცხული საურავის თანხები ჩაირიცხება “ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებით დამტკიცებული N3 დანართით (“ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები”) განსაზღვრული შესაბამისი გადასახადის სახაზინო კოდებზე. საურავის გაანგარიშება წარმოებს შემდეგი ფორმულის გამოყენებით: (27.06.2008 N566)
ს = (ნ X დ X 0.07) : 100, სადაც:
ს – დარიცხული საურავის ოდენობა;
ნ – ნარჩენის (ვადაგადაცილებული დავალიანების) თანხა;
დ – ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა.
21. სა-გა-და-სა-ხა-დო და-ვა-ლი-ა-ნე-ბის თან-ხას სა-უ-რა-ვი და-ე-რიც-ხე-ბა მი-უ-ხე-და-ვად იმი-სა, გამოყე-ნე-ბულ იქ-ნა თუ არა მო-ვა-ლის მი-მართ სა-გა-და-სა-ხა-დო სა-მარ-თალ-დარ-ღვე-ვის-თვის პა-სუხის-მგებ-ლო-ბის სხვა ღო-ნის-ძი-ე-ბე-ბი. (27.06.2008 N566)
3. გადასახადის გადახდის ვადის გადაცილების შემ-თხვევაში გადასახადის გადახდის დღე ითვლება ვადაგადაცი-ლებულ დღედ.
4. საგადასახადო სამართალდარღვევის გამო გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის მიმართ საგადასახადო სანქციის გამოყენება არ ათავისუფლებს მას კუთვნილი გადასახადებისა და საურავის თანხების გადახდის ვალდებულებისაგან.  (28.09.2006 N 1192)
5. საგადასახადო სანქციას საურავი არ ერიცხება.
6. გადახდის დღედ ითვლება დავალიანების დასაფარავად, საქართველოს ეროვნულ ბანკში გახსნილ ბიუჯეტის შემოსულობათა ერთიან ანგარიშზე, გადამხდელის (დებიტორი ორგანიზაციის) ანგარიშიდან მომსახურე ბანკის მიერ თანხის განთავსების დღე.  (28.09.2006 N 1192)
7. ბანკის ან ცალკეულ სახეობათა საბანკო ოპერაციების შემსრულებელი სხვა ორგანიზაციების მიერ გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის, სხვა ვალდებული პირის ანგარიშზე ფულადი სახსრების არსებობის დროს მათი ანგარიშებიდან თანხების ჩამოწერის და ბიუჯეტში მისი გადარიცხვის შესახებ საგადახდო დავალების დროულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ბანკს ან ცალკეული სახეობის საბანკო ოპერაციების შემსრულე-ბელს დაერიცხება საურავი საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით. ასეთ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს/სა-გა-და-სახადო აგენტს ან სხვა ვალდებულ პირს სანქცია არ დაეკისრება.
8. ანალოგიური წესით დაერიცხება საურავი საბანკო და ცალკეულ სახეობათა საბანკო ოპერაციების შემსრულე-ბელ სხვა ორგანიზაციებს გადასახადის გადამხდელის/სა-გა-დასახადო აგენტის, სხვა ვალდებული პირის ანგა-რიშიდან გადასახადის ამოღებისათვის საგადასახადო ინსპექციების მიერ წარდგენილი საინკასო დავალებების შეუს-რულებლობის ან დაგვიანებით შესრულებისათვის.
9. ამოღებულია (28.09.2006 N 1192)
10. ამოღებულია (28.09.2006 N 1192)
 101. გადასახადის გადახდას არ აქვს საერთო წესი და იგი დგინდება თითოეული გადასახადისთვის ცალ-ცალკე. გადასახადი გადაიხდება ლარებში საბანკო დაწესებულების მეშვეობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შესაბამის ტერიტორიაზე არ არსებობს საბანკო დაწესებულება. ასეთ შემთხვევაში თანხა შეიტანება საგადასახადო ორგანოს სალაროში და გადამხდელს ეძლევა მკაცრი აღრიცხვის ქვითარი. გადამხდელის მიერ უცხო ქვეყნის ვალუტით განხორციელებული ოპერაცია, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას გადაიანგარიშება ლარებში ოპერაციის დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით. (28.09.2006 N 1192)
11. იმ შემთხვევაში, როდესაც გადასახადის გადახდის ვადა ემთხვევა დასვენების დღეს, ვადაგადაცილებულ დავალიანების თანხაზე საურავის დარიცხვა იწყება დასვენების დღის შემდეგ მეორე სამუშაო დღიდან.

მუხლი 5. გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებზე ოპერაციების ჩაწერის წესები
1. გპაბ (დანართი 1) შედგება 26 სვეტისაგან;
2. პირველ სვეტში აღინიშნება ოპერაციის ჩაწერის თარიღი – დღე, თვე, წელი. ჩანაწერები ამ სვეტში კეთდება ქრონოლოგიურად;
3. მე-2 სვეტში იწერება ოპერაციის შინაარსი, ინფორმაცია გადასახადის დარიცხვის, გადახდის,  შემცირების, დაბრუნების,  სხვა გადასახადებში გადატანის, გადასახადის გადახდის ვადის გაგრძელების, უიმედო ვალების ჩამოწერის და სხვათა შესახებ,  შესაბამისი პერიოდის მითითებით. ამავე სვეტში მიეთითება დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზეც განხორციელდა ეს ოპერაციები: საგადახდო დავალება, საგადასახადო დეკლარაცია, დაზუსტებული (დამატებითი) საგადასახადო დეკლარაცია, დასკვნა ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების ან გადატანის თაობაზე, გადაწყვეტილებები სავარაუდო დარიცხვის, საგადასახადო შემოწმების აქტით დარიცხული ან შემცირებული თანხების, დავალიანების გადახდის ვადის გაგრძელების შესახებ, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს დადგენილება ან განჩინება. ამ სვეტში შესატანი ჩანაწერების ტიპური ჩამონათვალი მოცემულია ამ ინსტრუქციის მე-4 დანართში.  (28.09.2006 N 1192)
4. მე-3 სვეტში ,,გადახდის ვადა და ჩარიცხვის თარიღი” იწერება დარიცხული გადასახადის გადახდის ვადა, ხოლო ბიუჯეტის ანგარიშზე გადასახადის გადარიცხვის შემ-თხვევაში – ფაქტობრივად გადახდის თარიღი.
5. მე-4 სვეტში იწერება როგორც მიმდინარე თვეში გადასახდელად გამოანგარიშებული, ისე გასული პერიოდის მიხედვით დამატებით დარიცხული თანხები.
6. მე-5 სვეტი განკუთვნილია, როგორც მიმდინარე თვის, ისე გასულ პერიოდზე ადრე დარიცხული თანხების შემცირებისათვის. აგრეთვე, რესტრუქტურიზაციის რეჟიმში მყოფი საწარმოს, რესტრუქტურიზებული დავალიანების თახის ძირითადი ნაწილისათვის, მისი გაყინვის პერიოდში.  (28.09.2006 N 1192)
7. მე-6 სვეტში იწერება საბანკო დაწესებულების მიერ ბიუჯეტში ჩარიცხული გადასახადის თანხები. ჩანაწერები ამ სვეტში წარმოებს მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინიდან მიღებული დოკუმენტების საფუძველზე.
8. მე-7 სვეტში – ,,ბიუჯეტიდან უკან დაბრუნებულია ან გადატანილია” – იწერება ამ გადამხდელის მიერ ბიუ-ჯე-ტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიშის საგადა-სახადო შემოსავლის ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბ-რუნების ქვეანგარიშიდან უკან დაბრუნებული ან ბიუჯეტის მიმდინარე შემოსავლებიდან გადატანილი თანხის ოდენობა.
9. მე-8 სვეტში იწერება გადასახადის ნარჩენი დავალია-ნების თანხა, რომელიც დარჩა გადაუხდელი კანონმდებ-ლობით გათვალისწინებული გადახდის ვადის გასვლის შემ-დეგ.
10. მე-9 სვეტში გამოიყოფა დავალიანების თანხა, რომელზედაც არ ხდება საურავის დარიცხვა. კერძოდ: (27.06.2008 N566)
ა) რეაბილიტაციის შესახებ განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლიდან შესაბამისი პროცესის დასრულებამდე, რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი საწარმოს ამ პროცესის დაწყებამდე არსებული ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანებები;
ბ) რეაბილიტაციის პროცესი შესვლის დროს გატარდება შემდეგი ოპერაციებით:
ბ.ა) “შეუმცირდა რეაბილიტაციის საფუძველზე” და თანხა მოიხსნება ნარჩენის ნაშთიდან, რომელზეც ერიცხებოდა საურავი (დანართი 1, სვ. 8);
ბ.ბ) “დაერიცხა რეაბილიტაციის საფუძველზე” და თანხა აისახება გრაფაში “ნარჩენი თანხა, რომელსაც საურავი არ ერიცხება” (დანართი 1, სვ. 9 და სვ. 8);
გ) რეაბილიტაციის პროცესიდან გამოსვლის დროს გატარდება შემდეგი ოპერაციებით:
გ.ა) “შეუმცირდა რეაბილიტაციის დასრულების საფუძველზე” და თანხა მოიხსნება “ნარჩენი თანხა, რომელსაც საურავი არ ერიცხება” ნაშთიდან. (დანართი 1, სვ. 9 და სვ. 8);
გ.ბ) “დაერიცხა რეაბილიტაციის დასრულების საფუძველზე” და თანხა აისახება გრაფაში “ნარჩენი” (დანართი 1, სვ. 8) და დაერიცხება საურავი.
11. მე-10 სვეტი გამოყოფილია გადამხდელის მიერ ამ გადასახადზე ზედმეტად გადახდილი ან წარმოქმნილი ზედმეტობის თანხის ოდენობის აღსარიცხავად.
12. სვეტები მე-11-16 განკუთვნილია ფინანსუ-რი სან-ქციებით დარიცხული ჯარიმების აღრიცხვისათვის: მე-11 – ,,დარიცხულია”, მე-12 – “შემცირებულია”, მე-13 – ,,გადახდილია ბიუჯეტში”, მე-14 – ,,უკან დაბრუნებულია”, მე-15 – ,,ნარჩენი”, მე-16 – ,,ზედმეტად გადახდილი”.
13. მე-17-21 სვეტები განკუთვნილია ვადაგადაცილებული დავალიანების გამო წარმოშობილი საურავების აღრიცხვისათვის. (28.09.2006 N 1192)
14. მე-17 სვეტში მიეთითება დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც ხდება საურავების დარიცხვა. მე-18-ე სვეტში ჩაიწერება დარიცხული საურავის თანხის ოდენობა, მე-19 სვეტში ჩაიწერება საურავი, რომელიც არ დაერიცხა სალდირების შედეგად, ამ ინსტრუქციის მე-3  მუხლის მე 16-პუნქტის თანახმად,  მე-20 სვეტში იწერება გადახდილი ან დაბრუნებული საურავი, 21-ე სვეტში აღირიცხება გადაუხდელი საურავის ნაშთი.(28.09.2006 N 1192)
15. ადრე დარიცხული საურავის შემცირების თანხები (სვეტი 18) ან შემოსული (ჩარიცხული) საურავები (სვეტი20) ძირითადი გადასახდელების დასაფარავად ჩაიწერება შესაბამისად ამავე სვეტებში (მე-20 სვეტში). ამავდროულად მე-20  სვეტში ჩაწერილი თანხა იწერება მე-6 სვეტში, როგორც ძირითადი გადასახდელების შემოსავლები და მე-2 სვეტში აღინიშნება ასე: ,,გადატანილია ძირითადი გადასახდელი თანხის დაფარვის ანგარიშზე საურავის ანგარიშიდან. (28.09.2006 N 1192)
16. 22-ე - 25-ე სვეტები განკუთვნილია გადამხდელის ჯამური ანგარიშსწორების სალდოსათვის, ძირითადი გადასახადის, ფინანსური სანქციის სახით ჯარიმისა და საურავების ჩათვლით.  (28.09.2006 N 1192)
17. საურავის დარიცხვა გპაბ–ზე მიმდინარეობს ყოველდღიურად და ჩანაწერები მის შესახებ წარმოებს ყოველი გატარებული ოპერაციის დროს. ინფორმაცია საურავის შესახებ ითვლება ნებისმიერი მითითებული პეროიდისათვის. (27.06.2008 N566)
18. 26-ე სვეტში აისახება გადახდილი თანხები ნაზარდი ჯამით, წლის დასაწყისიდან.  (28.09.2006 N 1192)
19. ამოღებულია (15.06.2007 N652)

მუხლი 6. გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე შედეგების გამოყვანის წესები
1. ყოველი მითითებული პერიოდისთვის გპაბ-ზე ხდება შედეგების გამოყვანა დარიცხული, შემცირებული, ბიუჯეტში გადახდილი და ბიუჯეტიდან უკან დაბრუნებული გადასახადის თანხების, ჯარიმებისა და საურავების მიხედვით, გარდა იმ სვეტებისა, რომლებშიც ასახულია საბოლოო ნაშთები და საბოლოო ნაშთების გამოყვანა ხდება ნაზარდი ჯამით წლის დასაწყისიდან. მიღებული შედეგები ჩაიწერება “შედეგი პერიოდისათვის” ჩანაწერის გასწვრივ.   (28.09.2006 N 1192)
2. ოპერაციის ჩანაწერის ყოველი თარიღისათვის განისაზღვრება “ანგარიშსწორების სალდო” ნარჩენი, ზედმეტად გადახდილი, ძირითადი გადასახადების, ჯარიმებისა და საურავის თანხებზე.  (28.09.2006 N 1192)
3. “შედეგი პერიოდისათვის“ აღინიშნება გპაბ-ზე გავლებული ხაზით, მითითებული პერიოდისთვის ბოლო ჩანაწერის შემდეგ.  (28.09.2006 N 1192)
4. შედეგების შეჯამების დროს ცალკეულ სვეტებში ,,-” ნიშნით ჩაწერილი თანხები ჯამს გამოაკლდება.
5. საშედეგო სტრიქონის იმ სვეტებში, რომლებშიც ასახულია ნაშთები, განმეორდება იგივე თანხები, რომლე-ბიც გამოყვანილი იყო უკანასკნელი ოპერაციის ჩაწერის დროს.
6. გპაბ-ში შედეგების გამოყვანის შემდეგ ხდება მისი სისწორის შემოწმება.
7. გადასახადების დარიცხვის, შემცირების, გადახდის და დაბრუნების შესახებ ყველა ჩანაწერი გპაბ-ზე წარმოებს განაყოფში “ანგარიშსწორება ძირითადი გადასახადების მიხედვით”, რომელიც იყოფა გრაფებად: “დარიცხულია”, “შემცირებულია”, “გადახდილია ბიუჯეტში”, “ბიუჯეტიდან უკან დაბრუნებულია ან გადატანილია”, და “ანგარიშსწორების სალდო”. განაყოფში  - “ანგარიშსწორება ძირითადი გადასახადის მიხედვით” ანგარიშსწორების სალდო “ნარჩენი და ზედმეტად გადახდილია”, გამოიანგარიშება შემდეგი არითმეტიკული მოქმედებების გამოყენებით: საშედეგო თანხებს მე-4 სვეტში, გამოკლებული მე-5 - მე-7 სვეტების ჯამი, დამატებული  ანგარიშსწორების სალდო საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის (უარყოფითი სალდოს შემთხვევაში - სვეტი 8, ხოლო დადებითი სალდოს შემთხვევაში - სვეტი 10), უნდა  უდრიდეს   შესაბამისად მე-8 ან მე-10  სვეტების საშედეგო თანხას საანგარიშო პერიოდის დასასრულისათვის.  (28.09.2006 N 1192)
8. გპაბ-ზე მიმდინარე გადასახადის  დარიცხვისა და გადახდის შესახებ ჩანაწერების  ერთიდაიმავე  თარიღით გატარების დროს,  უპირატესობა მიენიჭება დარიცხვის ჩანაწერს.  (28.09.2006 N 1192)
9. ყველა ჩანაწერი ჯარიმის დარიცხვის, შემცირების, გადახდის და დაბრუნების შესახებ წარმოებს ველში “ანგარიშსწორება ფინანსური სანქციის სახით ჯარიმის თანხაზე”, რომელიც იყოფა შემდეგ გრაფებად: “დარიცხულია”, “შემცირებულია”, “გადახდილია ბიუჯეტში”, “უკან დაბრუნებულია” და “სანქციის ანგარიშსწორების სალდო”. ანგარიშსწორების სალდო “ნარჩენი ან ზედმეტად გადახდილი” გამოიანგარიშება შემდეგი არითმეტიკული მოქმედების გამოყენებით:  - “ანგარიშსწორება ფინანსური სანქციის სახით ჯარიმის თანხაზე”,  საშედეგო თანხის მე-11 სვეტს გამოკლებული მე-12 - მე-14 სვეტების ჯამი,  დამატებული  ანგარიშსწორების სალდო საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის,   სვეტი 15 (ნარჩენი სალდოს შემთხვევაში),  ან  სვეტი 16 (დადებითი სალდოს შემთხვევაში), უნდა  უდრიდეს   შესაბამისად  მე-15  სვეტის  ან მე-16 სვეტის საშედეგო თანხას.  (28.09.2006 N 1192)
10. ყველა ჩანაწერი საურავის დარიცხვის, გადახდის, დაბრუნების შესახებ წარმოებს განაყოფში “ანგარიშსწორება საურავის დარიცხვაზე და გადახდაზე”, რომელიც იყოფა გრაფებად “დროის პერიოდი”, “დარიცხულია საურავი”, “საურავი, რომელიც არ დაერიცხა სალდირების შედეგად”, “გადახდილია ან დაბრუნებულია” და “გადაუხდელი საურავის ნაშთი”. ველი საურავის დარიცხვაზე “ნარჩენი”, ან “ზედმეტად გადახდილია”, გამოიანგარიშება შემდეგი არითმეტიკული მოქმედების გამოყენებით: განაყოფში - “ანგარიშსწორება საურავის დარიცხვაზე და გადახდაზე”,  გადაუხდელი საურავის სალდო საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის, დამატებული 18-ე სვეტის საშედეგო თანხა, უნდა უდრიდეს  20-ე და 21-ე სვეტების ჯამს.  (28.09.2006 N 1192)

მუხლი 7. გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათის შემოწმების წესი
1. გადასახადების აღრიცხვის სწორად წარმოების კონტროლის მიზნით, საგადასახადო ორგანოს მომსახურების/გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს მიერ, როგორც წესი ხდება გპაბ–ზე წარმოებული ჩანაწერების სისწორის ვიზუალური შემოწმება (ბარათიდან ნებისმიერი ინფორმაციის, შედარების აქტის, ცნობის და სხვა ანალოგიური სახის შემთხვევებისას), რომლებიც დაკავშირებულია გპაბ–ში ან/და შედარების აქტში არსებული ინფორმაციის მოთხოვნის დროს. (27.06.2008 N566)
2. შემოწმებას ექვემდებარება ყველა გპაბ.
3. გპაბ-ის შემოწმების დროს უნდა დადგინდეს: (28.09.2006 N 1192)
ა) გპაბ-ზე დარიცხული და შემცირებული გადასახადის თანხების შესახებ წარმოებული ჩანაწერების თავისდროულობა, სისწორე და სისრულე;
ბ) პირველადი და სახელმწიფო ხაზინის დოკუმენტაციის საფუძველზე, ბიუჯეტში ჩარიცხული და ბიუჯეტიდან უკან დაბრუნებული გადასახადის თანხების შესახებ გპაბ-ზე წარმოებული ჩანაწერების თავისდროულობა, სისწორე და სისრულე;
გ) გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის ბიუჯეტთან ანგარისსწორების სალდოს გამოყვანის სისწორე, საგადასახადო დავალიანების ან ზედმეტად გადახდილი თანხების კუთხით;
დ) გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის მიერ საგადასახადო ანგარიშგებაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, ადრე წარდგენილ საგადასახადო დეკლარაციაში არსებული განსხვავების გპაბ-ზე ასახვის სისწორე;
ე) გპაბ-ის ყველა სვეტების მიხედვით გამოყვანილი შედეგების სისწორე;
ვ) საურავების დარიცხვის სისწორე;
ზ) გადასახადების გადახდის ვადების მითითების სისწორე;
თ) საბანკო ანგარიშებიდან გადასახადის თანხების ჩამოწერის და მისი ბიუჯეტში ჩარიცხვის თარიღების მითითების სისწორე.
4. წლის დამთავრების შემდეგ ყველა გპაბ-ზე ავტომატურად  გამოიყვანება შედეგები წლის ბოლოსათვის, რომლებიც გადადის მომდევნო წლის დასაწყისდისათვის.  (28.09.2006 N 1192)
5. საგადასახადო ორგანოს მომსახურების/გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს მიერ წელიწადში ორჯერ ხდება აღრიცხვაზე მყოფი, მოცემული საგადასახადო ორგანოს მასშტაბებით, არანაკლებ 50 მსხვილი გადამხდელის პირველადი საბუთებისა და გპაბ–ში ჩანაწერების თავისდროულობის და უტყუარობის შემოწმება. დანარჩენი გადამხდელებისათვის შემოწმება უნდა განხორციელდეს წელიწადში ერთხელ მაინც. (27.06.2008 N566)
6. შემოწმების შედეგად პირველადი საბუთების მო-ნაცემების შეჯამებით მიღებული თანხები თუკი არ შეედ-რება გპაბ-ის მონაცემებს, საგადასახადო ინსპექციის აღრიცხვის დარგის მუშაკი ვალდებულია დოკუმენტურად შეამოწმოს ყველა ჩანაწერი და დაადგინოს განსხვავების მიზეზები.
7. იმ შემთხვევაში, როდესაც გადასახადის გადამხდე-ლის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშებისა და პირადი ბარათების ნაშთები შესაბამისობაშია, ანგარიშები ითვლება შედარებულად, გადამხდელის გამოძახებისა და შედარების აქტების გაფორმების გარეშე.
8. თუ გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების ნაშთები არ ედრება გპაბ-ის ნაშთებს, მხოლოდ დარიცხული საურავების ან ანგარიშების შედარების დროს დამატებით დარიცხული გადასახადის თანხით, მაშინ ამ განსხვავების შესახებ უნდა ეცნობოს გადასახადის გადამხდელს. ამ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელის, ან მისი წარმომადგენლის გამოძახება საგადასახადო ინსპექციაში აუცილებელი არ არის.
9. თუ გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების ნაშთები საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის არ ედრება საგადასახადო ინსპექციის მონაცემებს, ამ შემთხვევაში საგადასახადო ინსპექციის მიერ უნდა მოხდეს ანგარიშების შემოწმება გადამხდელის ან მისი წარმომადგენლის გამო-ძახებით და შედარების აქტის გაფორმებით.
10. ყოველი საგადასახადო წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით, საგადასახადო ინსპექციები ატარებენ ყველა გადამხდელის ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების მდგომარეობის შემოწმებას. თუ ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების სალდო პირველი იანვრისათვის არ ედრება საგადასახადო ინსპექციის მონაცემებს, ანგარიშების შემოწმება უნდა მოხდეს გადასახადის გადამხდელის, ან მისი წარმომადგენლის  თანდასწრებით და გაფორმდეს შედარების აქტი (28.09.2006 N 1192)
11. გადამხდელის მიერ ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შედარების აქტის მოთხოვნის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო ახორციელებს შედარებას არსებული ყოველი საგადასახადო წლის მდგომარეობით ან ბოლო შედარების თარიღიდან, თუ ამის დადგენა შესაძლებელია. (27.06.2008 N566)

მუხლი 8. გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათის დახურვის წესი
1. საგადასახადო წლის დამთავრების შემდეგ გპაბ-ში დეკემბრის თვის ბოლო რიცხვში ყველა ოპერაციის მიხედვით გაკეთებული ჩანაწერის შემდეგ დაიხურება ყველა გპაბ და გამოიყვანება წლის შედეგები როგორც დარიცხული, შემცირებული, გადახდილი და დაბრუნებული გადასახდის თანხების, ისე ჯარიმებისა და საურავების მიხედვით. (28.09.2006 N 1192)
2. პირადი აღრიცხვის ბარათების დახურვა გადამხდელების მიხედვით ხდება ავტომატურად შემდეგი წესით: (28.09.2006 N 1192)
ა) გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ის ბარათები, რომლებზედაც არ ირიცხება ნარჩენი (დავალიანება ან ზედმეტობა) საგადასახადო წლის დამთავრების შემდეგ დაიხურება, გაევლება ხაზი და გაკეთდება ჩანაწერი „შედეგი წლის ბოლოსათვის“, გაიხსნება ახალი ბარათი და გაკეთდება ჩანაწერი „მიმდინარე წლის ათვლის სათავე”;
ბ) ნარჩენი ან ზედმეტად გადახდილი თანხების ნაშთები - ძირითადი გადასახადების, ასევე ჯარიმებისა და საურავების მიხედვით, გპაბ-ში გაევლება ხაზი და გაკეთდება ჩანაწერი „შედეგი წლის ბოლოსათვის“ ჩაიწერება ნაშთები და გადაიტანება მომავალი წლისათვის გახსნილ გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ახალ ბარათებში და გაკეთდება ჩანაწერი „მიმდინარე წლის ათვლის სათავე“. საგადასახადო წლის დამთავრებასთან დაკავშირებით პირადი აღრიცხვის ბარათის დახურვის შემდეგ, მასში ყოველგვარი ჩანაწერის გაკეთება დაუშვებელია.
3. გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის (გარდა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული პირებისა) ადგილსამყოფელის ან საქმიანობის განხორციელების ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით, ერთი საგადასახადო ორგანოდან საგადასახადო აღრიცხვიდან (რეგისტრაციიდან) მოხსნისა და მისი მეორე საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო აღრიცხვაზე (რეგისტრაციაზე) დადგომის შემთხვევაში, წარმოდგენილი განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: (31.12.2009 N 963)
ა) გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის სრული დასახელება;
ბ) საიდენტიფიკაციო ნომერი;
გ) საგადასახადო აღრიცხვიდან (რეგისტრაციიდან) მოხსნის თარიღი;
დ) საგადასახადო ორგანოს დასახელება, სადაც გადადის გადამხდელი/საგადასახადო აგენტი ან სხვა ვალდებული პირი..
31. გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის მიერ საგადასახადო აღრიცხვიდან (რეგისტრაციიდან) მოხსნის თაობაზე წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, საგადასახადო ორგანო აუცილებელი წესით აფორმებს გადასახადების მიხედვით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შედარების აქტს (გარდა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული პირებისა), მიმდინარე წლის დასაწყისიდან, საგადასახადო აღრიცხვიდან მოხსნის თარიღამდე პერიოდისათვის, რისთვისაც უნდა გატარდეს შემდეგი პროცედურები: (31.12.2009 N 963)
ა) შედარების აქტი ამოიბეჭდება სამ ეგზემპლარად:  ერთი ეგზემპლარი ინახება  გადამხდელთან, მეორე – საგადასახადო ორგანოში, სადაც მოხდა ბიუჯეტთან  ანგარიშსწორების შედარება, ხოლო მესამე ეგზემპლარი ეგზავნება ახალ, საგადასახადო აღრიცხვის ადგილმდებარეობის (იურიდიული მისამართის) მიხედვით საგადასახადო  ორგანოს;
ბ) შედარების აქტს ხელს აწერს გადამხდელი და  მომსახურების/გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს უფროსი და ამის შემდეგ იგზავნება სათანადო მასალები შემოსავლების სამსახურში გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით. გპაბ–ის ელექტრონული ვერსია ავტომატურად გადავა, როგორც კი მიეთითება  მისი გადასვლის შესახებ გადამხდელთა საგადასახადო
აღრიცხვის (რეგისტრაციის) პროგრამაში;
გ) საგადასახადო ორგანო, საიდანაც გადადის გადასახადის გადამხდელი, მისი ახალი ადგილმდებარეობის (იურიდიული მისამართის) მიხედვით საგადასახადო ორგანოს უგზავნის წერილს შედარების აქტთან ერთად. წერილს ხელს აწერს საგადასახადო ორგანოს უფროსი, რომელიც უნდა დამოწმდეს საგადასახადო ორგანოს ბეჭდით;
დ) გადასახადის გადამხდელის ახალი ადგილმდებარეობის (იურიდიული მისამართის) მიხედვით საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს არსებული დავალიანებების ბიუჯეტში ამოღებას და სხვა მიმდინარე ოპერაციებს დადგენილი წესის შესაბამისად;
ე) გადამხდელის ერთი საგადასახადო ორგანოდან მეორეში გადასვლის შემდეგ, ამ გადამხდელის მიერ წინა საგადასახადო აღრიცხვაზე მყოფი საგადასახადო ორგანოს ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდზე გადასახადების ჩარიცხვის შემთხვევაში, აღნიშნული თანხები გადაიტანება სახელმწიფო ხაზინის მეშვეობით, ახალი საგადასახადო აღრიცხვის მიხედვით საგადასახადო ორგანოს ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდზე;
ვ) გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის მიერ ადგილსამყოფელის ან საქმიანობის განხორციელების ადგილის შეცვლის შესახებ, ამ პირის ახალი ადგილსამყოფელის ან საქმიანობის განხორციელების (იურიდიული მისამართის) მიხედვით მდებარე საგადასახადო ორგანოსათვის სათანადო დოკუმენტები (შედარების აქტი, პირადი აღრიცხვის ბარათები)  გადაცემული უნდა იქნას გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის გადაყვანიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში, რომელიც თავის მხრივ ვალდებულია დაუდასტუროს დოკუმენტაციის გამგზავნ საგადასახადო ორგანოს აღნიშნული დოკუმენტების მიღების შესახებ. დაუშვებელია შედარების აქტის გაფორმების გარეშე (გარდა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული პირებისა), გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის  ან სხვა ვალდებული პირის ერთი საგადასახადო ორგანოდან მეორეში გადაყვანა.
32. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული  პირების საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) შეცვლის შემთხვევაში გადასახადების მიხედვით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შედარების აქტი ფორმდება ახალი ადგილსამყოფელის (იურიდიული მისამართის) მიხედვით შესაბამის საგადასახადო ორგანოს მიერ, იმ საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებით, სადაც პირი ადრე იმყოფებოდა აღრიცხვაზე. (31.12.2009 N 963) 
4. საწარმოს (ორგანიზაციის) რეორგანიზაციის შემთხვევაში, ფორმდება შედარების აქტი და რეორგანიზებული გადამხდელის ბიუჯეტში გადასახდელების ანგარიშგების სალდო გადაიტანება ახლადშექმნილი უფლებამონაცვლე საწარმოს (ორგანიზაციის) გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათზე რეორგანიზაციის თარიღით (რეორგანიზაციის თარიღის ათვლა მოხდება შესაბამისი მარეგისტრირებელი ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ სათანადო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემის თარიღიდან). რეორგანიზებული გადამხდელის გპაბ–ზე  ზედმეტობის არსებობის შემთხვევაში – აღნიშნული ზედმეტობა უფლებამონაცვლე საწარმოს (ორგანიზაციის) გპაბ–ზე მოქმედებს სალდოს გადატანის თარიღიდან. ამასთან, უფლებამონაცვლე ორგანიზაცია ვალდებულია შეასრულოს რეორგანიზებული გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულებები და გადაიხადოს ყველა გადასახადი, სანქცია ან/და საურავი, რომლებიც წარმოშობილი იყო  რეორგანიზაციამდე. რეორგანიზებული პირის რამოდენიმე უფლებამონაცვლის არსებობის შემთხვევაში “სალდო”, ნარჩენი ან ზედმეტობა განაწილდება ამ უფლებამონაცვლეებს შორის მათი წილის შესაბამისად. (31.12.2009 N 963)
41. “მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრულ საწარმოთა რეორგანიზაციისას (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა) საწარმოთა შერწყმის შედეგად  გაერთიანებული ცალკეული საწარმოები წყვეტენ არსებობას და გაერთიანების შედეგად ისინი აღარ არსებობენ, როგორც სამართალსუბიექტები, ხოლო საწარმო, რომელსაც მიუერთდნენ (თუ ასეთს აქვს ადგილი) აგრძელებს არსებობას და გაერთიანების შედეგად წარმოშობილი საწარმო არის მიერთებული საწარმოს უფლებამონაცვლე, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 61-ე მუხლის მე-4 და მე-5-ე ნაწილების შესაბამისად. (27.06.2008 N566)
42. საწარმოთა შერწყმის (მიერთების) შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფროსი, ან სათანანადოდ უფლებამოსილი პირი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომლის საფუძველზეც შეიტანება ცვლილებები საწარმოს სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემებში და გაუქმებული იქნება მათი სახელმწიფო რეგისტრაცია, სადაც მიეთითება – “გაუქმებულია (ლიკვიდირებულია) შერწყმის (გაერთიანების) შედეგად.” ხოლო იმ საწარმოს სამეწარმეო რეესტრის ფორმულარში, რომელთანაც შერწყმა (მიერთება) განხორციელდა შეიტანება ყველა ის მონაცემი, რომელსაც შერწყმის (მიერთების) ხელშეკრულება და საწარმოს ახალი წესდება ითვალისწინებს. (27.06.2008 N566)
43. საწარმოს (ორგანიზაციის) გპაბ–ის გაერთიანების დროს, ანუ ერთ საწარმოზე (ორგანიზაციაზე) ორი და მეტი გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათის შეცდომით გახსნის შემთხვევაში, ფორმდება შედარების აქტი ყველა არსებული ბარათების მიხედვით და გადამხდელის ბიუჯეტში გადასახდელების ანგარიშგების სალდო გადაიტანება ერთ-ერთი გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათზე მიღებული გადაწყვეტილების თარიღით და გამოიყვანება საერთო სალდო ყველა ჩანაწერის გათვალისწინებით. გაუქმებული გპაბ–ის ნაშთები განულდება უკუოპერაციებით. თუ ხორციელდება ოპერაციების გადატანა, მაშინ ნაშთის გამოყვანა განხორციელდება ავტომატურად და გაუქმებულ გპაბ–ის განულება მოხდება ნაშთების განულებით უკუოპერაციების გატარებით. (27.06.2008 N566)
5. რეორგანიზაციის დამთავრების შემდეგ გამოიყვანება ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების სალდო, დაიხურება გპაბ უკუოპერაციებით (განულდება) და გაკეთდება ჩანაწერი (დანართ1 სვეტი 2) ნარჩენი (ზედმეტობა) გადატანილია უფლებამონაცვლე ორგანიზაციის პირადი აღრიცხვის ბარათზე, მიეთითება მისი საიდენტიფიკაციო ნომერი, ბოლოს ამობეჭდილ ბარათზე კეთდება ხელმოწერა. (28.09.2006 N 1192)
6. უფლებამონაცვლე გადამხდელის გპაბ-ზე გადაიტანება რეორგანიზებული ორგანიზაციის სალდო, ნარჩენი (ზედმეტობა) და კეთდება ჩანაწერი: “გადმოტანილია რეორგანიზებული ორგანიზაციის გპაბ-დან” და მიეთითება რეორგანიზებული ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი, ამოიბეჭდება ბარათი და კეთდება ხელმოწერა. (28.09.2006 N 1192)
7. იმ შემთხვევაში, როდესაც უფლებამონაცვლე ორგანიზაცია საგადასახადო აღრიცხვაზე იმყოფება სხვა რაიონის (ქალაქის) საგადასახადო ორგანოში, რეორგანიზებული გადამხდელის გპაბ–ის დახურვა, ანგარიშგების სალდოს, ნარჩენის (ზედმეტობის) გამოყვანა და მისი გაგზავნა წარმოებს გადამხდელის ერთი საგადასახადო ორგანოდან აღრიცხვიდან (რეგისტრაციიდან) მოხსნისა და მეორე საგადასახადო ორგანოში აღრიცხვაზე (რეგისტრაციაზე)  გადასვლის წესის შესაბამისად. (31.12.2009 N 963)
8. გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის დროს იგზავნება შეტყობინებები და გპაბ ერთი საგადასახადო ინსპექციიდან მეორეში, ხოლო გპაბ–ის ელექტრონული ვერსია ავტომატურად გადავა, როგორც კი მიეთითება მისი გადასვლის შესახებ გამახდელთა აღრიცხვის (რეგისტრაციის) პროგრამაში. (28.09.2006 N 1192)
9. შეტყობინებაში მიეთითება სახელი, გვარი, დაბადების წელი, საქმიანობის სახე, ახალი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, გადასახდელი თანხის ოდენობა. (28.09.2006 N 1192)
10. საგადასახადო ინსპექცია, რომელმაც მიიღო შეტყობინება, ადგენს გადამხდელის ზუსტ მისამართს და ატყობინებს შესაბამის საგადასახადო ინსპექციას, რომ მის მიერ გაგზავნილი შეტყობინება გადასახადის ამოღების შესახებ მიღებულია შესასრულებლად და უთითებს გადამხდელის ზუსტ მისამართს. გადაცემული გპაბ-ს უდარებს გპაბ-ის ელექტრონულ ვერსიას. (28.09.2006 N 1192)
11. საგადასახადო ინსპექცია გადამხდელის ძველი ადგილმდებარეობის მიხედვით, მეორე საგადასახადო ინსპექციის მიერ გადასახადის ამოსაღებად შეტყობინების მიღების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე ამობეჭდილ გპაბ-ზე აკეთებს ჩანაწერს: “200 - წლის -- --” მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გადასახადის ამოღება გადაეცა --------------- რაიონის (ქალაქის) საგადასახადო ინსპექციას. (28.09.2006 N 1192)
111. საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს მიერ გადასახადის გადამხდელის ლიკვიდაციის თაობაზე სათანადო დოკუმენტაციის მიღების შემდეგ, დოკუმენტაციაში მითითებული ლიკვიდაციის თარიღისათვის დგება შედარების აქტი გადასახადების მიხედვით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შესახებ თანახმად მოქმედი წესისა. (28.09.2006 N 1192)
112. იურიდიული პირის შესახებ მონაცემებში შეიტანება ჩანაწერი “ლიკვიდირებული იურიდიული პირი”.
113. საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციის მომენტისათვის არსებული საგადასახადო ვალდებულება (რომელიც მოიცავს ჯარიმებსა და საურავებს) სრულდება სალიკვიდაციო კომისიის მიერ ამ საწარმოს/ორგანიზაციის ფულადი და ქონების რეალიზაციის გზით მიღებული სახსრებით. (28.09.2006 N 1192)
114. საწარმოს/ორგანიზაციის ფილიალის ან სხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფის ლიკვიდაციის დროს საგადასახადო ვალდებულებას ასრულებს თვითონ ის საწარმო ან ორგანიზაცია, რომელმაც დააფუძნა ფილიალი, ვინაიდან ფილიალს არ გააჩნია საკუთრების უფლება დამფუძნებლის მიერ მისთვის გადაცემულ ან მოგვიანებით თავისი სახსრებით შეძენილ ქონებაზე და მასთან არსებული მთელი ქონება დამფუძნებელი ორგანიზაციის საკუთრებაა. (28.09.2006 N 1192)
115. საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციამდე მისი ხელმძღვანელობა ვალდებულია მიმართოს საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) მიხედვით საგადასახადო ინსპექციას, საგადასახადო შემოწმების ჩატარებისათვის, რათა დადგინდეს მისი საბოლოო საგადასახადო ვალდებულება, რის შემდგომ უნდა დაიწყოს საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციის პროცედურები.
116. საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციის დროს საგადასახადო ვალდებულებები უნდა შესრულდეს არა უგვიანეს ერთი თვის ვადისა, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს არა უმეტეს ორი თვის ვადით. აღნიშნული ვადა აითვლება ლიკვიდაციის დაწყებიდან. ამასთან, საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების ვადის ორ თვემდე გაგრძელება არ აჩერებს საურავების დარიცხვას. (28.0