საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოში წარდგენილი საჩივრების, მასალების დამუშავება და საბჭოსთვის სათანადო ინფორმაციის მომზადება;

საბჭოს სხდომების ორგანიზება;

საბჭოს მიერ საჩივარზე მიღებული გადაწყვეტილებების გაფორმება;

საჩივრების ელექტრონული ბაზის მართვა, პრაქტიკის განზოგადება;

 
დავების განხილვის სამსახური
  • საჩივრების სამმართველო
  • გადაწყვეტილებების მონიტორინგის სამმართველო