ვაკანტურ თანამდებობათა დასაკავებლად კონკურსის ორგანიზება და ჩატარება;

თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების სისტემის მართვა - თანამშრომელთა პროფესიული მომზადების დონის ანალიზი, კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესის წარმართვა, შედეგების ანალიზი;

თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლებისთვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;

სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში პრაქტიკისა და სტაჟირების პროცესის წარმართვა;

საკადრო ადმინისტრირების უზრუნველყოფა.

 
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
  • ადამიანური რესურსების შემადგენლობისა და მართვის სამმართველო
  • ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკისა და ანალიზის სამმართველო