ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი)
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი-მესამე წარდგენა)

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - ოპტიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - პესიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება და „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული ფისკალური წესებით გათვალისწინებულ ზღვრებში დაბრუნების პროგნოზი
მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზიქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი-მეორე წარდგენა)

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - ოპტიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - პესიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება და „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული ფისკალური წესებით გათვალისწინებულ ზღვრებში დაბრუნების პროგნოზი
მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი-პირველი წარდგენა)

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - ოპტიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - პესიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება და „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული ფისკალური წესებით გათვალისწინებულ ზღვრებში დაბრუნების პროგნოზი
მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის (პირველადი ვარიანტი)

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - ოპტიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - პესიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ინფორმაცია მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების პროგნოზების შედარების შესახებ
მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი


საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებები 2022-2025 წლებისათვის

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - ოპტიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - პესიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები 2022-2025 წლებისათვის