ისტორიული მონაცემების გადასინჯვა ხდება იმ შემთხვევებში, თუ გამოვლინდება მნიშვნელოვანი შეცდომები, ან თუ ადგილი აქვს მეთოდოლოგიურ ცვლილებებს, რომელიც არღვევს მონაცემთა შესაბამისობას. მონაცემები შეიძლება შეიცვალოს რეტროსპექტივაში, ერთ წელზე მეტი პერიოდის ხანგრძლივობით, რის შესახებაც მომხმარებელი იქნება ინფორმირებული.