31-01-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,212,258 1,230,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 534,412 553,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 196,716 215,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 297,740 298,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 39,955 40,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები - -
სხვა ფასიანი ქაღალდები 677,846 677,846
ობლიგაცია სებ-თვის 560,846 560,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 117,000 117,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

29-02-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,214,477 1,230,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 536,631 553,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 178,934 195,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 307,742 308,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 49,955 50,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები - -
სხვა ფასიანი ქაღალდები 677,846 677,846
ობლიგაცია სებ-თვის 560,846 560,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 117,000 117,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,215,268 1,273,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 544,422 603,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 151,727 165,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 327,742 328,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 59,955 60,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 4,999 50,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 670,846 670,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 150,000 150,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,227,204 1,238,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 556,358 568,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 133,678 145,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 347,730 348,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 69,952 70,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 4,999 5,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 670,846 670,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 150,000 150,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-05-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,229,125 1,238,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 558,279 568,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 115,587 125,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 352,742 353,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 79,952 80,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 9,999 10,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 670,846 670,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 150,000 150,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-06-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,231,058 1,238,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 570,212 578,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 97,520 105,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 372,742 373,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 89,952 90,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 9,999 10,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 660,846 660,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 140,000 140,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-07-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,245,868 1,253,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 585,022 593,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 102,339 110,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 372,736 373,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 99,950 100,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 9,999 10,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 660,846 660,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 140,000 140,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-08-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,270,292 1,278,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 609,446 618,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 111,778 120,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 372,750 373,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 109,950 110,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 14,969 15,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 660,846 660,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 140,000 140,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-09-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,227,004 1,232,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 577,158 583,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 84,482 90,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 352,758 353,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 119,950 120,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 19,969 20,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 649,846 649,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 129,000 129,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-10-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,216,975 1,222,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 567,129 573,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 84,482 90,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 332,758 333,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 129,921 130,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 19,969 20,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 649,846 649,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 129,000 129,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-11-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,226,621 1,232,846
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 576,775 583,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 89,177 95,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 317,781 318,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 139,848 140,000
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 29,969 30,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 649,846 649,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 129,000 129,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-12-2012 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,223,242 1,229,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 580,396 587,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 93,904 100,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 302,787 303,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 148,736 149,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 34,969 35,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 642,846 642,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 122,000 122,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ოქტომბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა