ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2021-2024 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი)

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
„ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი 2021-2024 წლებისთვის (გადამუშავებული ვარიანტი-მესამე წარდგენა)"

2021-2024 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზისო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
2021-2024 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - ოპტიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
2021-2024 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - პესიმისტური სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების განახლებული საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება წინა პროგნოზებთან და ფისკალური პარამეტრების კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ზღვრებში დაბრუნების გეგმა
მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი

„ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2021-2024 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი-პირველი წარდგენა)"

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების განახლებული საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება წინა პროგნოზებთან და ფისკალური პარამეტრების კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ზღვრებში დაბრუნების გეგმა
„ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2021-2024 წლებისათვის (პირველადი ვარიანტი)"

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები - საბაზო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ინფორმაცია მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების პროგნოზების შედარების შესახებ
„ინფორმაცია 2020-2024 წლების საშულოვადიანი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების თაობაზე“

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები – საბაზისო სცენარი (განახლებული პროგნოზები)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებები 2021-2024 წლებისათვის
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები – საბაზისო სცენარი
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები 2021-2024 წლებისათვის