სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
  2019
  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტი
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში 29 (XII-18)  26(I-19) 29(II-19)  30(III-19)  30(IV-19) 28(V-19)  30(VI-19) 30(VII-19)  30(VIII-19) 29(IX-19) 29(X-19)  30(XI-19)
2. სახელმწიფო ოპერაციების ყოველკვარტალური ანგარიში 29 (IVkv.-18) X X 30(Ikv.-19) X X 30(IIkv-19) X X  29(IIIkv-19) X X
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) X 27(2018) X X X X X X X X X X
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) X X X X X 26(2018) X X X X X X
II. ნაერთი ბიუჯეტი
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში 29 (XII-18)  26(I-19) 29(II-19)  30(III-19)  30(IV-19) 28(V-19)  30(VI-19) 30(VII-19)  30(VIII-19) 29(IX-19) 29(X-19)  30(XI-18)
2. სახელმწიფო ოპერაციების კვარტალური ანგარიში 29 (IVkv.-18) X X 30(Ikv.-19) X X 30(IIkv-19) X X  29(IIIkv-19) X X
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) X X 29(2018) X X X X X X X X X
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) X X X X X 28(2018) X X X X X X