სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
  2021
  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტი
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში 29 (XII-20)  26(I-21) 30(II-21)  29(III-21)  28(IV-21) 29(V-21) 29(VI-21) 30(VII-21)  29(VIII-21) 29(IX-21) 29(X-21)  29(XI-21)
2. სახელმწიფო ოპერაციების ყოველკვარტალური ანგარიში 29 (IVკვ.-20) X X 29(Iკვ.-21) X X 29(IIვ.-21) X X 29(IIIვ.-21) X X
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) X 25(2020) X X X X X X X X X X
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) X X X X X 28(2020) X X X X X X
II. ნაერთი ბიუჯეტი
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში 29 (XII-20) 26(I-21) 30(II-21)  29(III-21) 28(IV-21) 29(V-21)  29(VI-21) 30(VII-21)  29(VIII-21) 29(IX-21) 29(X-21)  29(XI-21)
2. სახელმწიფო ოპერაციების კვარტალური ანგარიში 29 (IVკვ.-20) X X 29(Iკვ.-21) X X 29(IIვ.-21) X X 29(IIIვ.-21) X X
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) X X 30(2020) X X X X X X X X X
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) X X X X X 28(2020) X X X X X X


*საანგარიშო პერიოდის მონაცემები მოცემულია ფრჩხილებში.