სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
  2022
  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტი
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში 28 (XII-21) 28(I-22) 30(II-22)   29(III-22) 30(IV-22) 29(V-22) 29(VI-22) 30(VII-22) 29(VIII-22) 28(IX-22) 29(X-22)   29(XI-22)
2. სახელმწიფო ოპერაციების ყოველკვარტალური ანგარიში 28 (IVკვ.-21) X X 29 (Iკვ.-22) X X 29 (IIვ.-22) X X 28 (IIIვ.-22) X X
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) X 25(2021) X X X X X X X X X X
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) X X X X X 28(2021) X X X X X X
II. ნაერთი ბიუჯეტი
I. ფულადი სახსრების წყაროებისა და გამოყენების ყოველთვიური ანგარიში 28 (XII-21) 28(I-22) 30(II-22)   29(III-22) 30(IV-22) 29(V-22)  29(VI-22) 30(VII-22) 29(VIII-22) 28(IX-22) 29(X-22) 29(XI-22)
2. სახელმწიფო ოპერაციების კვარტალური ანგარიში 28 (IVკვ.-21) X X 29 (Iკვ.-22) X X 29 (IIვ.-22) X X 28 (IIIვ.-22) X X
3. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (წინასწარი) X X 30(2021) X X X X X X X X X
4. სახელმწიფო ოპერაციების წლიური ანგარიში (დაზუსტებული) X X X X X 28(2021) X X X X X X


*საანგარიშო პერიოდის მონაცემები მოცემულია ფრჩხილებში.