2015 წლის 24 ნოემბერი

 • საჯარო შეტყობინება

  გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო პროგრამა „იაფი კრედიტის“ ბენეფიციარის – შპს „გორის ბავშვთა კვების საკონსერვო ქარხნის“ (ს/ნ 218080225) მიმართ ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შპს „გორის ბავშვთა კვების საკონსერვო ქარხანას“ (ს/ნ 218080225) შორის 2008 წლის 8 მაისს გაფორმებული №CCE-011 სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში) საქმეზე ზეპირი მოსმენა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (მის: ქ.თბილისი 0114, ვ.გორგასლის ქ. №16. მე-7 სართული, ოთახი 7-4) დანიშნულია 2015 წლის 30 ნოემბერს 1200 საათზე.

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 110-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია – საქმე განიხილოს და გადაწყვიტოს დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის გარეშე.
   
 

  2015 წლის 16 სექტემებერი

 • საჯარო შეტყობინება

  თბილის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 25 აგვისტოს N3/6570-15 ბრძანება "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრული საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ არსებული პირების: ლატარიებისა და სხვა მომგებიანი თამაშობების მომწყობი პირების, ძვირფასი ქვებისა და ლითონების, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან და ანტიკვარულ ნივთებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების, შემოსავლების სამსახურის, სალიზინგო კომპანიებისა და გრანტებისა და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემი პირების საყურადღებოდ
   
  თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 25 აგვისტოს N3/6570-15 ბრძანება
   
 

  2015 წლის 24 ივნისი

 • საჯარო შეტყობინება

  გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო პროგრამა „იაფი კრედიტის“ ბენეფიციარის – შპს „გორის ბავშვთა კვების საკონსერვო ქარხნის“ (ს/ნ 218080225) მიმართ ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შპს „გორის ბავშვთა კვების საკონსერვო ქარხანას“ (ს/ნ 218080225) შორის 2008 წლის 8 მაისს გაფორმებული №CCE-011 სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში) საქმეზე ზეპირი მოსმენა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (მის: ქ.თბილისი 0114, ვ.გორგასლის ქ. №16. მე-7 სართული, ოთახი 7-10) დანიშნულია 2015 წლის 30 ივნისს 1220 საათზე.

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 110-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია – საქმე განიხილოს და გადაწყვიტოს დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის გარეშე.
   
 

  2015 წლის 22 ივნისი

 • საჯარო შეტყობინება

  გაცნობებთ, რომ „სახელმწიფო პროგრამა „იაფი კრედიტის“ ბენეფიციარის – სამეწარმეო ამხანაგობა „გოჩა მჟავანაძე და სხვების“ (ს/ნ 247 009 393) მიმართ ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების შესახებ (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და სამეწარმეო ამხანაგობა „გოჩა მჟავანაძე და სხვებს“ (ს/ნ 247 009 393) შორის 2008 წლის 3 დეკემბერს გაფორმებული №CCA-107 სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში) დაწყებულ ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებით ზეპირი მოსმენა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (მის: ქ.თბილისი 0114, ვ.გორგასლის ქ. №16. მე-7 სართული, ოთახი 7-10) დანიშნულია 2015 წლის 30 ივნისს 1210 საათზე.

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 110-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია – საქმე განიხილოს და გადაწყვიტოს დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის გარეშე.
   
 

  2015 წლის 22 ივნისი

 • საჯარო შეტყობინება

  გაცნობებთ, რომ „სახელმწიფო პროგრამა „იაფი კრედიტის“ ბენეფიციარის – ი/მ „ნინა ახობაძის“ (ს/ნ 148425102) მიმართ ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების შესახებ (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ი/მ „ნინა ახობაძეს“ (ს/ნ 148425102) შორის 2008 წლის 31 ოქტომბერს გაფორმებული №CCA-059 სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში) დაწყებულ ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებით ზეპირი მოსმენა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (მის: ქ.თბილისი 0114, ვ.გორგასლის ქ. №16. მე-7 სართული, ოთახი 7-10) დანიშნულია 2015 წლის 30 ივნისს 1130 საათზე.

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 110-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია – საქმე განიხილოს და გადაწყვიტოს დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის გარეშე.
   
 

  2015 წლის 22 ივნისი

 • საჯარო შეტყობინება

  გაცნობებთ, რომ „სახელმწიფო პროგრამა „იაფი კრედიტის“ ბენეფიციარის – სამეწარმეო ამხანაგობა „გუგული გოგიტიძე და სხვების“ (ს/ნ 247 009 277) მიმართ ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების შესახებ (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და სამეწარმეო ამხანაგობა „გუგული გოგიტიძე და სხვებს“ (ს/ნ 247 009 277) შორის 2008 წლის 3 დეკემბერს გაფორმებული №CCA-108 სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში) დაწყებულ ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებით ზეპირი მოსმენა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (მის: ქ.თბილისი 0114, ვ.გორგასლის ქ. №16. მე-7 სართული, ოთახი 7-10) დანიშნულია 2015 წლის 30 ივნისს 1115 საათზე).

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 110-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია – საქმე განიხილოს და გადაწყვიტოს დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის გარეშე.
   
 

  2015 წლის 3 ივნისი

 • საჯარო შეტყობინება

  გაცნობებთ, რომ „სახელმწიფო პროგრამა „იაფი კრედიტის“ ბენეფიციარის – სამეწარმეო ამხანაგობა „გუგული გოგიტიძე და სხვების“ (ს/ნ 247 009 277) მიმართ ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების შესახებ (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და სამეწარმეო ამხანაგობა „გუგული გოგიტიძე და სხვებს“ (ს/ნ 247 009 277) შორის 2008 წლის 3 დეკემბერს გაფორმებული №CCA-108 სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში) დაწყებულ ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებით ზეპირი მოსმენა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (მის: ქ.თბილისი 0114, ვ.გორგასლის ქ. №16. მე-7 სართული, ოთახი 7-10) დანიშნულია 2015 წლის 15 ივნისს 1115 საათზე). საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 110-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია – საქმე განიხილოს და გადაწყვიტოს დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის გარეშე.
   
 

  2015 წლის 3 ივნისი

 • საჯარო შეტყობინება

  გაცნობებთ, რომ „სახელმწიფო პროგრამა „იაფი კრედიტის“ ბენეფიციარის – ი/მ „ნინა ახობაძის“ (ს/ნ 148425102) მიმართ ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების შესახებ (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ი/მ „ნინა ახობაძეს“ (ს/ნ 148425102) შორის 2008 წლის 31 ოქტომბერს გაფორმებული №CCA-059 სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში) დაწყებულ ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებით ზეპირი მოსმენა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (მის: ქ.თბილისი 0114, ვ.გორგასლის ქ. №16. მე-7 სართული, ოთახი 7-10) დანიშნულია 2015 წლის 15 ივნისს 1130 საათზე. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 110-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია – საქმე განიხილოს და გადაწყვიტოს დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის გარეშე.
   
 

  2015 წლის 3 ივნისი

 • საჯარო შეტყობინება

  გაცნობებთ, რომ „სახელმწიფო პროგრამა „იაფი კრედიტის“ ბენეფიციარის – სამეწარმეო ამხანაგობა „გოჩა მჟავანაძე და სხვების“ (ს/ნ 247 009 393) მიმართ ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების შესახებ (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და სამეწარმეო ამხანაგობა „გოჩა მჟავანაძე და სხვებს“ (ს/ნ 247 009 393) შორის 2008 წლის 3 დეკემბერს გაფორმებული №CCA-107 სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში) დაწყებულ ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებით ზეპირი მოსმენა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში (მის: ქ.თბილისი 0114, ვ.გორგასლის ქ. №16. მე-7 სართული, ოთახი 7-10) დანიშნულია 2015 წლის 15 ივნისს 1210 საათზე. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 110-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია – საქმე განიხილოს და გადაწყვიტოს დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის გარეშე.“.
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<ოქტომბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა