31-01-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,203,876.7 3,221,368.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,771,030.7 2,788,522.0
6 თვიანი 115,913.9 120,000.0
12 თვიანი 447,678.3 480,000.0
2 წლიანი 761,189.8 755,000.0
5 წლიანი 1,068,448.7 1,056,002.0
10 წლიანი 377,800.1 377,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 432,846.0 432,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,275,146.1 3,291,368.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,842,300.1 2,858,522.0
6 თვიანი 115,948.9 120,000.0
12 თვიანი 447,865.5 480,000.0
2 წლიანი 801,565.3 795,000.0
5 წლიანი 1,099,259.7 1,086,002.0
10 წლიანი 377,660.7 377,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 432,846.0 432,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,283,522.1 3,298,951.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,860,676.1 2,876,105.0
6 თვიანი 115,984.7 120,000.0
12 თვიანი 448,015.9 480,000.0
2 წლიანი 842,165.7 835,000.0
5 წლიანი 1,076,849.1 1,063,585.0
10 წლიანი 377,660.7 377,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 422,846.0 422,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის“ 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,291,023.3 3,303,951.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,868,177.3 2,881,105.0
6 თვიანი 116,029.1 120,000.0
12 თვიანი 448,226.5 480,000.0
2 წლიანი 793,346.6 785,000.0
5 წლიანი 1,105,893.5 1,093,585.0
10 წლიანი 404,681.6 402,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 422,846.0 422,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,403,167.9 3,413,951.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,980,321.9 2,991,105.0
6 თვიანი 116,077.7 120,000.0
12 თვიანი 448,488.6 480,000.0
2 წლიანი 855,255.2 845,000.0
5 წლიანი 1,155,818.8 1,143,585.0
10 წლიანი 404,681.6 402,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 422,846.0 422,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,508,087 3,515,896
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,093,296 3,101,105
6 თვიანი 116,126 120,000
12 თვიანი 448,779 480,000
2 წლიანი 917,522 905,000
5 წლიანი 1,206,188 1,193,585
10 წლიანი 404,682 402,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 410,846 410,846
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846 240,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000 170,000
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 3,945.0 3,945.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,439,279.6 3,449,809.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,024,488.6 3,035,018.0
6 თვიანი 116,159.4 120,000.0
12 თვიანი 449,062.4 480,000.0
2 წლიანი 848,332.4 840,000.0
5 წლიანი 1,174,857.2 1,162,498.0
10 წლიანი 436,077.2 432,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 410,846.0 410,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 3,945.0 3,945.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,550,533.9 3,559,809.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები3,135,742.93,145,018.0
6 თვიანი116,176.7120,000.0
12 თვიანი449,257.3480,000.0
2 წლიანი908,720.2900,000.0
5 წლიანი1,225,650.81,212,498.0
10 წლიანი435,937.8432,520.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები410,846.0410,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის240,846.0240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის170,000.0170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი3,945.03,945.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,650,783.0 3,662,198.6
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები3,243,602.43,255,018.0
6 თვიანი116,151.8120,000.0
12 თვიანი449,278.4480,000.0
2 წლიანი968,735.3960,000.0
5 წლიანი1,273,499.11,262,498.0
10 წლიანი435,937.8432,520.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები400,846.0400,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის240,846.0240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი6,334.66,334.6
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
ვალის მდგომარეობა დაკორექტირებულია 2019 წლის 16 ოქტომბრის მონაცემებით.


31-10-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,882,265.0 3,902,242.6
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,475,040.4 3,495,018.0
6 თვიანი164,116.5170,000.0
12 თვიანი467,501.2500,000.0
2 წლიანი1,038,278.31,030,000.0
5 წლიანი1,338,960.81,332,498.0
10 წლიანი466,183.6462,520.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 400,846.0 400,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების სახით 6,378.6 6,378.6
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,002,089.0 4,032,224.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3594883 3625018
6 თვიანი211,748.1220,000.0
12 თვიანი485,183.1520,000.0
2 წლიანი1,026,585.41,020,000.0
5 წლიანი1,405,182.81,402,498.0
10 წლიანი466,183.6462,520.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები400,846.0400,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის240,846.0240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი6,360.06,360.0
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2019 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,165,997.3 4,206,787.2
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,766,379.1 3,807,169.0
6 თვიანი 248,769.5 259,000.0
12 თვიანი 502,824.4 540,000.0
2 წლიანი 1,048,816.1 1,043,151.0
5 წლიანი 1,469,338.5 1,472,498.0
10 წლიანი 496,630.6 492,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 392,846.0 392,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 6,772.2 6,772.2
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ოქტომბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა