31-01-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,163,087 2,198,552
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,625,241 1,660,706
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 367,664 399,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 561,241 562,184
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 562,805 564,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 537,846 537,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 137,000 137,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

29-02-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,099,425 2,136,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,561,579 1,598,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 323,352 354,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 534,204 534,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 562,805 564,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 141,217 145,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 537,846 537,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 137,000 137,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,119,438 2,160,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,587,592 1,628,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 348,756 384,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 524,218 524,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 573,401 574,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 141,217 145,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 531,846 531,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 171,000 171,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,172,624 2,215,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,640,778 1,683,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 376,204 414,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 544,940 544,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 578,417 579,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 141,217 145,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 531,846 531,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 171,000 171,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,154,757 2,195,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,622,911 1,663,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 362,645 399,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 531,509 529,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 578,417 579,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 150,340 155,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 531,846 531,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 171,000 171,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,199,341 2,239,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,679,495 1,719,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 393,154 430,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 551,519 549,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 584,482 584,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 150,340 155,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 519,846 519,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 159,000 159,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,297,864 2,339,185
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,778,018 1,819,339
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 463,516 505,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 561,927 559,817
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 602,235 599,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 150,340 155,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 519,846 519,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 159,000 159,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,345,791 2,385,266
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,825,945 1,865,420
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 516,072 560,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 538,774 535,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 620,760 614,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 150,339 155,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 519,846 519,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 159,000 159,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,338,249 2,375,266
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,828,403 1,865,420
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 516,072 560,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 528,564 525,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 622,848 614,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 160,920 165,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 509,846 509,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 149,000 149,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,428,405 2,468,266
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,918,559 1,958,420
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 554,216 600,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 561,555 558,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 641,869 634,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 160,920 165,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 509,846 509,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 149,000 149,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,476,290 2,518,786
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,966,444 2,008,940
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 585,048 633,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 551,359 548,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 661,461 654,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 168,575 172,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 509,846 509,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 149,000 149,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2016 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,498,651 2,541,786
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,995,805 2,038,940
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 585,048 633,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 580,721 578,898
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 661,461 654,522
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 168,575 172,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 502,846 502,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 142,000 142,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ოქტომბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა