31-01-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,224,055 1,229,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 581,209 587,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 84,736 90,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 302,787 303,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 158,716 159,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 34,969 35,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 642,846 642,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 122,000 122,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,233,267 1,239,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 590,421 597,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 98,969 105,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 287,800 288,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 158,716 159,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 44,936 45,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 642,846 642,846
ობლიგაცია სებ-თვის 520,846 520,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 122,000 122,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,245,970 1,251,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 611,124 617,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 89,691 95,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 307,781 308,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 168,716 169,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 44,936 45,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 634,846 634,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 154,000 154,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,260,503 1,266,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 625,657 632,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 99,198 105,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 302,807 303,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 178,716 179,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 44,936 45,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 634,846 634,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 154,000 154,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-05-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,245,872 1,251,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 611,026 617,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 94,564 100,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 282,811 283,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 178,716 179,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 54,936 55,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 634,846 634,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 154,000 154,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-06-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,252,413 1,258,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 630,567 637,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 104,084 110,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 282,832 283,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 188,716 189,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 54,936 55,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 621,846 621,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-07-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,238,581 1,243,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 616,735 622,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 85,252 90,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 277,836 278,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 198,712 199,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 54,936 55,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 621,846 621,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-08-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,272,924 1,278,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 651,078 657,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 99,611 105,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 287,820 288,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 198,712 199,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 64,936 65,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 621,846 621,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-09-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,275,548 1,281,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 660,702 667,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 109,187 115,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 277,868 278,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 208,712 209,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 64,936 65,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 614,846 614,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 134,000 134,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-10-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,310,162 1,316,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 695,316 702,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 118,821 125,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 292,848 293,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 218,712 219,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 64,936 65,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 614,846 614,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 134,000 134,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-11-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,315,147 1,321,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 700,301 707,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 123,789 130,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 282,865 283,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 218,712 219,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 74,936 75,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 614,846 614,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 134,000 134,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-12-2013 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,337,773 1,344,866
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 729,927 737,020
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 133,409 140,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 294,871 295,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 226,712 227,020
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 74,936 75,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 607,846 607,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 127,000 127,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ოქტომბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა