31-01-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,374,099 1,384,366
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 766,253 776,520
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 195,293 205,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 259,847 260,000
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 236,177 236,520
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 74,936 75,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 607,846 607,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 127,000 127,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,478,873 1,490,933
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 871,027 883,087
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 222,759 234,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 327,207 327,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 236,177 236,520
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 84,884 85,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 607,846 607,846
ობლიგაცია სებ-თვის 480,846 480,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 127,000 127,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,560,564 1,573,350
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 957,718 970,504
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 232,033 244,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 352,207 352,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 288,594 288,937
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 84,884 85,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 602,846 602,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 162,000 162,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,591,756 1,608,350
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 988,910 1,005,504
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 288,294 304,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 317,219 317,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 298,513 298,937
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 84,884 85,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 602,846 602,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 162,000 162,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-05-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,626,182 1,643,350
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,023,336 1,040,504
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 292,725 309,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 337,214 337,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 298,513 298,937
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 94,884 95,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 602,846 602,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 162,000 162,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-06-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,668,469 1,687,350
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,076,623 1,095,504
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 321,012 339,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 352,214 352,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 308,513 308,937
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 94,884 95,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 591,846 591,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 151,000 151,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-07-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,732,294 1,753,437
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,140,448 1,161,591
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 353,716 374,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 332,248 332,367
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 359,600 360,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 94,884 95,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 591,846 591,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 151,000 151,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-08-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,805,648 1,827,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,213,802 1,235,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 363,151 384,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 386,167 386,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 359,600 360,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 104,884 105,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 591,846 591,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 151,000 151,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-09-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,815,424 1,837,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,233,578 1,255,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 362,927 384,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 396,167 396,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 369,600 370,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 104,884 105,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 581,846 581,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-10-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,835,424 1,857,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,253,578 1,275,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 362,927 384,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 406,167 406,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 379,600 380,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 104,884 105,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 581,846 581,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-11-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,835,609 1,857,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,253,763 1,275,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 353,114 374,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 406,165 406,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 379,600 380,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 114,884 115,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 581,846 581,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 141,000 141,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-12-2014 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,875,589 1,898,356
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,302,743 1,325,510
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 372,094 394,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 426,165 426,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 389,600 390,024
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 114,884 115,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 572,846 572,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 132,000 132,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ოქტომბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა