• იანვარი
 • თებერვალი
 • მარტი
 • აპრილი
 • მაისი
 • ივნისი
 • ივლისი
 • აგვისტო
 • სექტემბერი
 • 31-01-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 874 040,3 5 883 652,0
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 490 295,3 5 499 907,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 96 102,5 100 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 562 212,1 610 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 235 781,6 1 230 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 319 674,5 2 298 089,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 276 524,6 1 261 818,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 352 846,0 352 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200 846,0 200 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152 000,0 152 000,0
  საბიუჯტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30 899,0 30 899,0
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

  შენიშვნა: მთავრობის საშინაო ვალის მონაცემები დაკორექტირებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ წინსწრებით დაფარული ვალით.

  28-02-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5,891,823.5 5,898,006.0
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,511,349.5 5,517,532.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 91,319.3 95,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 530,183.3 575,000.0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,255,772.1 1,250,000.0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2,357,689.6 2,335,714.0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1,276,385.2 1,261,818.0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 352,846.0 352,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 27,628.0 27,628.0
  შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

  31-03-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 901 430,9 5 905 267,9
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 531 320,0 5 535 157,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები86 520,490 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები498 164,1540 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 275 898,31 270 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 394 352,02 373 339,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 276 385,21 261 818,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები342 846,0342 846,0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის160 846,0160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის182,000.0182,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი27 264,927 264,9
  შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

  30-04-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 871 078,9 5 872 363,3
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 497 622,6 5 498 907,
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 81 685,9 85 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 466 279,5 505 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 294 054,3 1 290 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 358 400,8 2 338 339,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 297 202,1 1 280 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 342 846,0 342 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182 000,0 182 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30 610,3 30 610,3
  შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-05-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 809 009,3 5 808 086,6
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 435 704,7 5 434 782,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 62 466,7 65 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 392 680,7 425 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 293 286,9 1 290 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 390 068,3 2 374 214,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 297 202,1 1 280 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 342 846,0 342 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182 000,0 182 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 30 458,6 30 458,6
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  30-06-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 789 356,6 5 783 151,7
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 428 611,9 5 422 407,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 57 569,7 60 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 332 811,9 360 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 313 431,0 1 310 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 427 597,2 2 411 839,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 297 202,1 1 280 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 330 846,0 330 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170 000,0 170,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 29 898,7 29 898,7
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-07-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 468 306,5 5 457 447,3
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 104 141,2 5 093 282,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 71 900,5 75 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 300 395,5 325 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები 945 888,9 940 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები 2 461 620,6 2 447 714,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები 1 324 335,7 1 305 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 330 846,0 330 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 160 846,0 160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170 000,0 170 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 33 319,3 33 319,3
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-08-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 491 106,8 5 480 039,8
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5 126 974,05 115 907,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები71 805,5 75 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები267 895,8290 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები965 474,6960 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 497 601,82 485 339,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 324 196,31 305 568,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები330 846,0330 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის160 846,0160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის170 000,0170 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი33 286,8 33 286,8
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  30-09-2021 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5 507 083,2 5 495 516,4
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5 147 473,8 5 135 907,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები71 703,875 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები235 364,8255 000,0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები985 262,7980 000,0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2 530 946,22 520 339,0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1 324 196,31 305 568,0
  სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები320 846,0320 846,0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის160 846,0160 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160 000,0160 000,0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი38 763,438 763,4
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-10-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  5,922,910.9 5,951,420.3
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,546,308.6 5,574,818.0
  6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები172,712.2180,000.0
  12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები625,561.7680,000.0
  2 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები1,396,099.91,390,000.0
  5 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები2,103,271.32,088,000.0
  10 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები1,248,663.51,236,818.0
  სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 360,846.0 360,846.0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.00 200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების სახით 15,756.3 15,756.3
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  30-11-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  6,063,956.0 6,085,565.3
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,669,208.7 5,690,818.0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები144,013.6150,000.0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები616,780.0670,000.0
  2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,466,991.41,460,000.0
  5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2,192,760.12,174,000.0
  10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,248,663.51,236,818.0
  სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები360,846.0360,846.0
  ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი33,901.333,901.3
  შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


  31-12-2020 მდგომარეობით

  (ათასი ლარი)

  მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
  6 186 121,2 6 201 177,4
  სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 792 450,8 5 807 507,0
  6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 115 306,8 120 000,0
  12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 608 059,5 660 000,0
  2 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1 537 516,0 1 530 000,0
  5 წლის სახაზინო ვალდებულებები 2 282 905,0 2 260 689,0
  10 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1 248 663,5 1 236 818,0
  სხვა ფასიანი ქაღალდები 352 846,0 352 846,0
  ობლიგაცია სებ-თვის 200 846,0 200 846,0
  ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
  საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 40 824,4 40 824,4
  შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.