შემოსავლების სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:

უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობის დაცვისა და შესრულების კონტროლს;

ახორციელებს გადასახადების/გადასახდელების, აგრეთვე შესაბამისი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას;

ახორციელებს საგადასახადო კონტროლს, საბაჟო კონტროლს და საბაჟო ზედამხედველობას;

მონაწილეობს სამართლებრივი აქტების პროექტების, აგრეთვე საერთაშორისო ხელშეკრულებების პროექტების მომზადებაში;

გამოსცემს წინასწარ გადაწყვეტილებას განსახორციელებელი ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით საგადასახადო ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი საგადასახადო ვალდებულებების თაობაზე;

განიხილავს საჩივრებს და მონაწილეობს სასამართლოში საქმეთა განხილვაში;

თანამშრომლობს უცხო სახელმწიფოების შესაბამის სამსახურებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;

იღებს გადაწყვეტილებებს „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით მის ქვემდებარეობას მიკუთვნებული ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის, მათში ცვლილებების შეტანის, გაუქმების თაობაზე და ახორციელებს სალიცენზიო/სანებართვო პირობების შესრულებაზე კონტროლს;

იხილავს საიმპორტო საქონლისათვის გრანტის ან ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის მინიჭების საკითხს და იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას;

უზრუნველყოფს სამართალდარღვევების გამოვლენას, სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას, სამართალდარღვევის საქმეების განხილვას და შესაბამის რეაგირებას;

ახორციელებს გადასახადის გადამხდელთა მომსახურებას;

ახორციელებს კანონმდებლობით დაკისრებულ სხვა უფლება-მოვალეობებს.

 
სსიპ შემოსავლების სამსახური
 • შემოსავლების სამსახურის უფროსი
 • სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე
 • სამსახურის უფროსის მოადგილეები
 • აუდიტის დეპარტამენტი
 • საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი
 • მომსახურების დეპარტამენტი
 • სერვის ცენტრები (16)
 • ფინანსური დეპარტამენტი
 • პროფესიული ეთიკისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი
 • ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი
 • დავების დეპარტამენტი
 • საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტი
 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტი
 • რეფორმებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტი
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
 • ანალიტიკური დეპარტამენტი
 • სამსახურის უფროსის სამდივნო
 • მომსახურების ხარისხის კონტროლის სამმართველო
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი
 • საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი
 • იურიდიული დეპარტამენტი
 • საბაჟო დეპარტამენტი
 • საბაჟო გამშვები პუნქტები (20)
 • გაფორმების ეკონომიკური ზონები (5)