ხაზინის ერთიანი ანგარიშის მართვა და ოპერირება და აღრიცხვა;

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება;

სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსულობათა აღრიცხვა;

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში;

საგადასახადო და სხვა შემოსულობების დაბრუნება;

საბიუჯეტო ორგანიზაციების დეპოზიტების აღრიცხვა და ოპერაციები;

სამთავრობო დეპოზიტების მართვა;

ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის ფორმულირება;

ბიუჯეტიდან გაცემული სესხების მართვა და მონიტორინგი;

ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზების მომზადება და მართვა;

 
სახაზინო სამსახური
  • სამსახურის უფროსი
  • სამსახურის უფროსის მოადგილე
  • მომსახურების დეპარტამენტი
  • სახელმწიფო სესხებისა და სადეპოზიტო ოპერაციების დეპარტამენტი
  • ანგარიშსწორების დეპარტამენტი
  • აღრიცხვის მეთოდოლოგიის და ანალიზის დეპარტამენტი
  • ფულადი სახსრების პროგნოზირებისა და მართვის დეპარტამენტი
  • ადმინისტრაციული სამმართველო