გამოსაყენებლად სავალდებულო ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებისა და სხვა შესაბამისი ნორმების  შემოღება

ანგარიშგებების მომზადებისა და წარდგენის წესების განსაზღვრა, ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის და სხვა სამართლებრივი აქტების შემუშავება

ანგარიშგებების პორტალის წარმოება დადგენილი წესებისა და ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნების შესაბამისად;

აუდიტორული საქმიანობის განსახორციელებლად შესაბამისი წესებისა და მოთხოვნების განსაზღვრა;

აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრის წარმოება

აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელება

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი განათლების საერთაშორისო სტანდარტების (IES) და ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნების შესაბამისად  დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად სასერტიფიკაციო პროგრამების, საგამოცდო პროცესისა და განგრძობითი განათლების პროგრამების აღიარება და შესაბამისობის მონიტორინგი;

სამართალდარღვევათა თავიდან აცილება,  გამოვლენა და პასუხისმგებლობის დაკისრება;

 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
  • ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
  • ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭო
  • სამსახურის უფროსი
  • სამსახურის აპარატი
  • აუდიტისა და პროფესიული ზედამხედველობის დეპარტამენტი
  • ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტი