ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატისა და სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანოების ნაერთი ბალანსის და ბიუჯეტის პროექტის შედგენა;

სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და შესრულება; სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული საკონტრაქტო ვალდებულებების შესრულების კონტროლი;

ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში საქმისწარმოებისა და საიდუმლო დოკუმენტების საქმისწარმოების ორგანიზება;

სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების საქმიანობის უზრუნველსაყოფად სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური პირობების შექმნა, კაპიტალური მშენებლობის, სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოთა დაგეგმვა-წარმოების ორგანიზება.

 
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
  • საფინანსო სამმართველო
  • საქმისწარმოებისა და საიდუმლო დოკუმენტების დაცვის სამმართველო
  • მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოs
  • სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო