სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული ქონების განკარგვა;

სახელმწიფო ორგანოს/საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში გადაცემული ან/და ბალანსზე     რიცხული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვა;

დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობა;

მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაცია, ექსპერტიზა-უტილიზაცია;

სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და სააგენტოსათვის განსაკარგავად გადაცემული ქონების შეფასება.

 
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
  • ადმინისტრაციული სამსახური
  • სტრატეგიული განვითარების სამსახური
  • ქონების განკარგვის სამსახური
  • ქონების შეფასების სამსახური
  • იურიდიული სამსახური
  • ქონების მიღების, აღრიცხვის და შენახვის სამსახური
  • დასავლეთ საქართველოს რეგიონული სამმართველო
  • სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველო